Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/11286
Title: Діалектика ціннісних суджень та відношень
Other Titles: Dialectics value judgment and relationships
Authors: Зязюн, Іван Андрійович
Keywords: аксіологія; цінності особистості; ціннісні уявлення; розвиток особистості
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Зязюн І. А. Діалектика ціннісних суджень та відношень / І. А. Зязюн // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – Вип. 27 (31) : V Кримські педагогічні читання "Педагогіка вищої школи 21-го століття та формування національної гуманітарно-технічної еліти" : в 3 ч. Ч. 1. – С. 22-31.
Abstract: Узагальнено історико-філософські та філософсько-аналітичні підходи до виникнення аксіологічного розділу філософії, що має в своєму розвитку до нашого часу важливе методологічне значення для педагогіки, психології, теорії та методики освітніх систем, культурології, інших гуманітарних і природничих наук, які вивчають людську особистість у взаєминах із природою, суспільством, технікою, технологіями і всередині духовно-фізіологічної системи "Я" ("Я" зовнішнє, "Я" внутрішнє). Цінності існують як речі і властивості, суспільні ідеали або індивідуальні ціннісні уявлення (смисли), які проявляються в різних формах поведінки і діяльності людини, перетворюючись відразу в предметне й соціальне середовище. Людські інтереси і потреби являють собою вісь, навколо якої об'єднуються ціннісні реальності як системи відносин.
The paper summarizes the historical-philosophical and philosophical and analytical approaches to the emergence of axiological philosophy section, which has at its development to the present day methodological significance for pedagogy, psychology, theory and methodology of educational systems, cultural studies, sociology, and other natural sciences, students the human person in relationship with nature, society, technology, technology, and within the spiritual and physiological system of "I" ("I" outside, "I" internal). Values exist as things and property, social ideals, values, or individual (sense), which are manifested in various forms of behavior, and human activities, becoming overnight a substantive and social environment. Human interests and needs are the axis around which the combined value of reality as a system of relationships.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/11286
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2010_27_1_Ziaziun_Dialektyka.pdf413,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.