Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [1470] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1470
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2018Стратегія інноваційного розвитку гірничо-здобувального підприємстваШматько, Наталія Михайлівна; Пантелєєв, Михайло Сергійович; Гурова, Д. Ю.
2018Проблеми та механізми реалізації пріоритетних напрямів стратегії розвитку інноваційної політики України в міжнародному підприємництвіНовік, Ірина Олексіївна; Шматько, Наталія Михайлівна; Кармінська-Бєлоброва, Марія Володимирівна
2018The large-scale economic and industrial systems structural and organizational sustainability ensuring through enterprise engineering methodologyShmatko, Natalia
2011Верифікація нелінійних математичних моделей пропорційної гідроапаратури на основі експериментальних дослідженьСкворчевський, Олександр Євгенович
2012Інваріантний до ɛ електрогідравлічний слідкуючий привод зі змінною структуроюСкворчевський, Олександр Євгенович
2018Організація систем управління баз даних в логістичній підтримці життєвого циклу озброєння та військової технікиСкворчевський, Олександр Євгенович
2007Галузі застосування багатофункціональних пропорційних електрогідравлічних перетворювачівСкворчевський, Олександр Євгенович
2018Экономико-математические модели планирования производстваСадовский, Виктор Артемович; Семенченко, Галина Владимировна; Гончарова, Галина Дмитриевна; Погорелов, Игорь Николаевич
2018Экономические риски интеллектуального потенциала на промышленном предприятииМарчук, Л. С.; Посохов, Игорь Михайлович
2018Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємствКравчук, А. В.; Перерва, Петро Григорович
2018Сучасний стан та перспективи розвитку ТНК в УкраїніПосохов, Ігор Михайлович; Курочкіна, М. Ю.
2018Особливості управління ризиками промислових підприємствПосохов, Ігор Михайлович; Ходирєва, О. О.
2018Cultural peculiarities of risk management at Ukrainian enterprisesPosokhov, Igor Mikhailovich; Khodyrieva, O. O.
2018Оцінювання ефективності маркетингової діяльності з використанням комплаєнсуКобєлєва, Тетяна Олександрівна
2018Особливості маркетингу об'єктів права інтелектуальної власностіТоважнянська, О. І.; Перерва, Петро Григорович
2018Формування задач управління маркетингом персоналуТкачова, Надія Петрівна; Перерва, Петро Григорович
2018Організаційні структури управління маркетингомПерерва, Петро Григорович
2018Формування стратегічної програми зовнішньоторговельного маркетингуКравець, К. А.; Перерва, Петро Григорович
2018Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parametersBudanov, P.; Brovko, K.; Cherniuk, A.; Pantielieieva, I.; Oliynyk, Yu.; Shmatko, N.; Vasyuchenko, P.
2017Financial and technological leverage in the system of economic evaluation of innovative technologiesPererva, P. G.; Kosenko, A. P.; Kobielieva, T. A.; Tkachev, M. M.; Tkacheva, N. P.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1470