Кафедра "Організація виробництва і управління персоналом" : [1050] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Матросов Олександр Дмитрович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Фрунзе 21, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001 і 1002.
Електронна пошта: kaf.opup@gmail.com
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1050
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2009Розробка пропозицій підвищення ефективності системи надання промислових послуг нафтогазовою компанієюПроскурня, Олена Михайлівна; Коваленко, Т. П.; Немьонова, С. В.; Курило, Т. О.
2009Десять лучших способов неденежного стимулированияПогорелова, Татьяна Алексеевна
2009Формирование механизма инновационного развития предприятияКрамской, Дмитрий Юрьевич
2009Мотивация персонала в условиях кризисаПогорелов, Николай Иванович; Кругляк, Е. С.
2009Шляхи скорочення підготовки СОНТ за різними критеріямиПогорєлов, Микола Іванович; Погорєлов, Сергій Миколайович
2009Обґрунтування і розробка інструментарія оцінки ефективності інноваційної діяльності на підприємстві енергомашинобудуванняПогорєлов, Микола Іванович; Віхляєва, Н. В.
2009Формування умінь та навичок у спеціалістів з економічних дослідженьЖадан, Людмила Василівна; Білаш, Олена Олександрівна
2009Мониторинг производственно-коммерческой деятельности промышленного предприятияПерерва, Петр Григорьевич; Товажнянский, Вячеслав Леонидович; Кобелева, Т. А.; Гладенко, И. В.
2009Техническое творчество как основа экономического ростаПередрий, Е. Ю.; Колесникова, О. Г.
2009Проблемы управления интеллектуальной собственностью на муниципальном уровнеПередрий, Е. Ю.; Греля, К. А.
2009Дослідження та розвиток методів визначення ознак та ймовірності банкрутства підприємствТоважнянський, Вячеслав Леонідович
2009Організаційні форми комерційної реалізації ОІВ, як елемент складної системи науково-технічного обмінуКосенко, А. В.; Колотюк, Олена Іванівна
2009Методичні підходи до оцінки впливу макрооточення на стратегічне управління підприємствомКаретнікова, Валентина Степанівна; Побережний, Роман Олегович
2009Вдосконалення організації оплати праці персоналу на підприємствіПогорєлова, Тетяна Олексіївна
2009Инновационная деятельность малых предприятийПередрий, Е. Ю.; Рудая, М. А.
2009Углубление специализации и развитие кооперации в промышленности как основы аутсорсингаПередрий, Е. Ю.; Садовский, Виктор Артемович
2009Подготовка производства как ключевой элемент успешного развития предприятияГуцан, Александр Николаевич
2009Гибкие инновационно-восприимчивые группы как один из методов повышения инновационной восприимчивости предприятий и организацийДюжев, Виктор Геннадиевич; Сусликов, Станислав Вячеславович; Тимофеева, Екатерина Александровна
2009Управление распределением активов холдинговой компании на основе метода динамического программированияКременчутская, Любовь Алексеевна; Евтефеев, А. С.
2009Методологічні основи стратегічного управління енергозбереженнямЧерепанова, Вікторія Олександрівна
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1050