Кафедра "Організація виробництва і управління персоналом" : [942] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Матросов Олександр Дмитрович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Фрунзе 21, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001 і 1002.
Електронна пошта: kaf.opup@gmail.com
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 942
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2007Експериментальні дослідження тягових характеристик електромагнітів для багатофункціональних пропорційних електрогідравлічних перетворювачівСкворчевський, Олександр Євгенович
2006Багатофупкціональний пропорційний перетворювач для електрогідравлічних приводів колісних та гусеничних машинСкворчевський, Олександр Євгенович
2004Математическое моделирование функционирования клапанной гидроаппаратуры с электрическим пропорциональным управлениемСкворчевский, Александр Евгениевич
2017Робоча програма навчальної дисципліни "Інженерно-економічний аналіз"Посохов, Ігор Михайлович
2017Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра "Інженерно-економічний аналіз"Посохов, Ігор Михайлович
2016Програма навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (Phd) "Обґрунтування та оптимізація економічних ризиків в діяльності промислових підприємств"Посохов, Ігор Михайлович
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Обґрунтування та оптимізація економічних ризиків в діяльності промислових підприємств"Посохов, Ігор Михайлович
2017Організація виробництва та маркетингПосохов, Ігор Михайлович
2017Організація виробництва і маркетингПосохов, Ігор Михайлович
2017Інженерно-економічний аналізПосохов, Ігор Михайлович
2017Інженерно-економічний аналізПосохов, Ігор Михайлович
2017Методические указания по написанию экономического раздела дипломных проектов специалистаПосохов, Игорь Михайлович
2013Корреляционный анализ зависимости выполненных научных и научнотехнических работ от объемов и источников финансирования за 2005 – 2011 гг.Скворчевский, Александр Евгениевич
2009Планирование персонала с точки зрения кадровой безопасностиПогорелова, Татьяна Алексеевна
2009Современные подходы к отбору персоналаПогорелова, Татьяна Алексеевна
2003Методика определения потребности в электроизделиях для нужд городского электрического транспортаВеликих, Ксения Александровна; Яковлев, Анатолий Иванович; Перерва, Петр Григорьевич
2009Модели распределения ресурсов между инновационными проектамиКрамской, Дмитрий Юрьевич; Терещенко, Е. Н.; Крамской, А. Ю.
2009Небезпека кризофобії в УкраїніКаретнікова, Валентина Степанівна; Велиховецька, О. В.
2009Уровни автоматизации производственных системПогорелов, Николай Иванович; Мехович, Сергей Анатольевич; Погорелов, Сергей Николаевич
2009Инновационные подходы в совершенствовании рекламной деятельностиФрыдынский, Валерий Александрович; Верютина, Виктория Юрьевна; Статейко, Тамара Григорьевна
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 942