Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [2150] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 2150
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2016Управління структурою капіталу підприємстваП'ятак, Тетяна Вікторівна; Борзенко, Володимир Іванович
2016Стратегічний вектор розвитку олійно-жирової галузі в умовах глобалізаціїПопов, Микола Олексійович
2004Оптимизация структуры инвестиционных ресурсов при многоканальном инвестировании проектов инновационного развитияИльяшенко, Сергей Николаевич
2005Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіціІлляшенко, Сергій Миколайович; Прокопенко, О. В.; Мельник, Л. Г.; Божкова, В. В.; Самсонкін, В. М.; Тєлєтов, О. С.; Галиця, І. О.; Карпіщенко, О. І.; Біловодська, О. А.; Мельник, О. І.; Сотник, І. М.; Кочубей, Р. В.; Баскакова, М. Ю.; Башук, Т.; Дягтяренко, О. О.; Махнуша, С. М.; Міцура, О. О.; Олефіренко, О. М.; Доценко, Г. О.; Петренко, В. В.; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Школа, В. Ю.
2011Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвиткомІлляшенко, Сергій Миколайович; Галиця, І. О.; Герасимчук, В. Г.; Жихор, О. Б.; Маслак, О. І.; Мельник, Л. Г.; Примак, Т. О.; Прокопенко, О. В.; Решетілова, Т. Б.; Тєлєтов, О. С.; Фролов, С. М.; Яковлєв, А. І.; Башук, Т. О.; Бєлявцев, М. І.; Біловодська, О. А.; Божкова, В. В.; Верба, В. А.; Воробйова, Л. Д.; Галиця, О. С.; Герцик, В. А.; Гребешкова, О. М.; Деділова, Т. В.; Джемелінська, Л. В.; Загорна, Т. О.; Зайчук, Т. О.; Звягінцева, О. Б.; Івашова, Н. В.; Ілляшенко, Наталія Сергіївна; Калюжна, Н. Г.; Карпіщенко, М. Ю.; Квятковська, Л. А.; Ковальчук, С. В.; Коверга, С. В.; Кравець, П. В.; Кринська, Л. І.; Махнуша, С. М.; Мельник, Ю. М.; Нагорний, Євгеній Ігорович; Новошинська, Л. В.; Овєчкіна, О. А.; Олефіренко, О. М.; Павліщук, О. П.; Пересадько, Г. О.; Райко, Д. В.; Розвод, С. В.; Троян, М. Ю.; Фещенко, О. М.; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Школа, В. Ю.; Шевченко, М. М.; Гришко, Н. Є.; Євтушенко, Н. О.; Іванова, К. В.; Ільченко, В. М.; Іщенко, С. В.; Ткачова, Н. П.; Янковська, В. А.; Васильєв, В. В.; Васильченко, А. О.; Голишева, Є. О.; Грищенко, О. Ф.; Ніколаєва, В. К.; Пугачова, О. С.; Сагер, Л. Ю.; Яковлева, Г. В.; Крикуненко, Д. О.; Лукаш, С. М.; Радченко, О. В.; Савченко, О. С.
2006Управління інноваційним розвиткомІлляшенко, Сергій Миколайович; Біловодська, Олена Анатоліївна
2005Управління інноваційним розвиткомІлляшенко, Сергій Миколайович
2017Інноваційна діяльність і економічна безпека державиІлляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Ілляшенко, Наталія Сергіївна; Нагорний, Євгеній Ігорович
2018Інтернет-біржі промислової власності – складова інноваційної інфраструктуриІлляшенко, Сергій Миколайович
2013Інтернет-технології як елемент і засіб розвитку та реалізації інтелектуального капіталу ВНЗІлляшенко, Сергій Миколайович
2016Інструменти інтернет-комунікацій: класифікація та особливості застосуванняІлляшенко, Сергій Миколайович; Дериколенко, Анна Олександрівна; Шипуліна, Юлія Сергіївна
2011Як вдало продати навчальні послуги?Ілляшенко, Сергій Миколайович; Феденко, Наталія Олексіївна
2016Формування стратегій інноваційного розвитку підприємств України у нестабільній економіціІлляшенко, Сергій Миколайович
2015Формування знаннєорієнтованих стратегій інноваційного розвитку підприємстваІлляшенко, Сергій Миколайович
2016Фактори, що впливають на вибір абітурієнтами ВНЗ та спеціальностейІлляшенко, Сергій Миколайович; Старків, І. Л.; Неділько, М. В.; Конопелько, Г. М.
2017Урахування впливу гендерних факторів на купівлю-продаж товарів широкого вжиткуІлляшенко, Сергій Миколайович
2008Управління інтелектуальним капіталом підприємстваІлляшенко, Сергій Миколайович
2017Управління знаннями з позицій забезпечення економічної безпеки підприємстваІлляшенко, Сергій Миколайович; Нагорний, Євгеній Ігорович
2018Управління знаннями в системі інноваційного розвитку сучасного університетуІлляшенко, Сергій Миколайович; Ілляшенко, Наталія Сергіївна; Шипуліна, Юлія Сергіївна
2007Управление товарным ассортиментом промышленного предприятияИльяшенко, Сергей Николаевич
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 2150