Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13940
Title: Обгрунтування необхідності застосування логістичного підходу в системі управління персоналом підприємства
Other Titles: Substantiation of necessity for using of logistic approach in the system of personnel management of the enterprise
Authors: Гармаш, Сергій Володимирович
Keywords: системний аналіз; оптимізація діяльності; соціально-економічна підсистема; кадрова логістика; logistic approach; system analysis; management system; personnel of an enterprise; optimization of activity; social and economic subsystem; personnel logistics
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Гармаш С. В. Обгрунтування необхідності застосування логістичного підходу в системі управління персоналом підприємства / С. В. Гармаш // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 65 (1107). – С. 165-170.
Abstract: У статті аналізується можливість і обґрунтовується необхідність застосування логістичного підходу в системі управління персоналом підприємства. Основні поняття і концепції логістики відповідають такому ресурсу, як кадри. Їхнє дотримання є умовою для ефективного функціонування системи управління персоналом та дієвого впливу на ефективність роботи усієї економічної системи, навіть в умовах системної кризи, що стала притаманним явищем для усіх сторін життя українського суспільства. Використання логістичного підходу в системі управління персоналом підприємства дозволяє оптимізувати потокові процеси в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища з ціллю нарощування конкурентних переваг у сучасних умовах.
Possibility of using of logistic approach in the system of personnel management of the enterprise is analysed in the article. The main definitions and concepts of logistics correspond to such notion as manpower resources. Observance such notions is condition for effective function of the personnel management system. It’ll impact the effective function of the whole economic system even in the conditions of systemic crisis, which is the usual phenomenon of the Ukrainian society. Using of logistic approach in the system of personnel management of the enterprise permits to optimize stream processes in the conditions of dynamical uncertainty in factors of external environment with the aim to increase of competitive advantages in modern conditions.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13940
Appears in Collections:Вісник № 65
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_65_Harmash_Obhruntuvannia.pdf318,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.