Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14153
Title: Селянський рух 1917–1921 рр. на Харківщині у вітчизняній історіографії
Other Titles: Peasants' movement of 1917–1921 in Kharkov province: native historiography
Authors: Мотенко, Ярослав Володимирович
Keywords: селянський рух; повстанство; земельне питання; Харківська губернія; Українська революція 1917–1921 рр.; історіографія; peasants’ movement; rebellion; land issue; Kharkov province; Ukrainian revolution of 1917–1921; historiography
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Мотенко Я. В. Селянський рух 1917–1921 рр. на Харківщині у вітчизняній історіографії / Я. В. Мотенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми історії України. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 54 (1096). – С. 81-95.
Abstract: У статті проаналізовано результати наукових досліджень, присвячених проблемі становлення і розвитку селянського руху у Харківській губернії протягом 1917–1921 рр. Автор вважає, що ідеологічний терор, який супроводжував перетворення УРСР на складову частину тоталітарної держави, змусив наукову громадськість поступитися принципом об'єктивності при вивченні тематики селянського руху. Для радянської історіографії були властивими прагнення довести керівну роль більшовиків у суспільно-політичному житті аграрного населення Харківщини, визначення заможного селянства як соціальної бази "націоналістичної контрреволюції" і однозначно негативна оцінка селянських антибільшовицьких виступів. Українська пострадянська історіографія відзначає позитивну роль заможного селянства у розвитку економіки регіону і негативно оцінює спроби більшовиків реалізувати комуністичну доктрину в українському селі.
In the paper the research works on Kharkov region peasants’ movement origin and development in 1917–1921 are analyzed. The subject of this article is the reflection of Kharkov province peasants’ movement regional specific in the Soviet and Ukrainian post-Soviet historiography. Investigation of multiple historical sources gave the opportunity to expose the distinctive features of native scientists’ interpretation of peasants’ political, economic, military, national and cultural activity in the region in the context of Ukrainian revolution (1917–1921). Author supposes that ideological terror was the main misrepresenting factor of soviet historiography in the sphere of peasants’ movement studying. Historians forced to show the leading role of bolshevist party in the countryside social and political life, to give a negative assessment of prosperous peasantry activity and anti-Bolsheviks’ uprisings. Nevertheless, soviet historical science gathered large factual material and defined the main directions of the further Kharkov region agrarian history researches. The Ukrainian post-Soviet historiography positively estimates the prosperous peasantry influence on the region economical development and negatively characterizes Bolsheviks’ attempts to realize the communist doctrine in the Kharkov countryside.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14153
Appears in Collections:Вісник № 54
Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_54_Motenko_Selianskyi.pdf315,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.