Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15188
Title: Чисельне моделювання верстатних пристроїв для механічної обробки деталей типу важелів
Other Titles: Numerical simulation of machine equipment for machining parts such as levers
Authors: Іванов, Віталій Олександрович
Карпусь, Владислав Євгенович
Дегтярьов, Іван Михайлович
Павленко, Іван Володимирович
Богдан, Валерія Ростиславівна
Keywords: технологічний процес; фрезерування; напруження; переміщення; точність; fixture; manufacturing process; milling; deflected mode; stress; displacement
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Чисельне моделювання верстатних пристроїв для механічної обробки деталей типу важелів / В. О. Іванов [та ін.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технологии в машиностроении. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2015. – № 4 (1113). – С. 110-115.
Abstract: У статті запропоновано конструкцію верстатного пристрою, який забезпечує достатню інструментальну доступність і дозволяє виконувати багатокоординатну обробку деталей типу важелів при одному закріпленні. Дослідження, виконані методами чисельного моделювання, підтвердили, що запропонована конструкція відповідає усім параметрам точності. Результати досліджень напружено-деформованого стану показали, що величини переміщень і напружень, які виникають у процесі механічної обробки, у запропонованому верстатному пристрої менші, ніж у стандартних. Проведений модальний аналіз підтвердив, що запропонований верстатний пристрій має значно вищу динамічну жорсткість, ніж стандартні верстатні пристрої. Моделювання виконувалося для обробки важелів із сталі, чавуна, алюмінієвого сплаву. Визначені залежності переміщень і напружень від глибини різання, що дозволяє оптимізувати процес механічної обробки.
This paper proposes the fixture design that provides sufficient tool availability and allows performing a multiaxis machining of parts of levers with one fixing. Research, performed by methods of numerical simulation, confirmed that the proposed design complies with all requirements of accuracy. Results of deflected mode research show that the values of displacements and stress during machining in the proposed fixture are smaller than standard one. Modal analysis confirmed that proposed fixture has higher dynamic stiffness than standard fixtures for machining of levers. Simulations were carried out for levers machining of steel, cast iron and aluminum alloy. Dependences for displacements and stresses on the cut depth were determined, which allows to optimizing machining process.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15188
Appears in Collections:Вісник № 04
Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2015_4_Ivanov_Chyselne.pdf1,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.