Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17040
Название: Підвищення експлуатаційних характеристик пневмоагрегатів ударної дії шляхом вибору їх раціональної стуруктури і параметрів
Другие названия: Increasing the performance of pneumatic percussion by selecting rational structure and parameters
Авторы: Атаманов, Юрій Леонідович
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.11
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Крутіков Геннадій Анатолійович
Состав специализированного ученого совета: Бойко Анатолій Володимирович
Тарасов Олександр Іванович
Юдін Юрій Олексійович
Ключевые слова: ударний пневмоагрегат; імітаційна модель; динамічні характеристики; критерії динамічної подоби; ексергічний аналіз; енергетичні характеристики; автореферат дисертації; shock pneumatic unit; simulation model; dynamic characteristics; dynamic similarity criteria; eksergichesky analysis; energy characteristics
УДК: 621.53
Дата публикации: 2015
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Атаманов Ю. Л. Підвищення експлуатаційних характеристик пневмоагрегатів ударної дії шляхом вибору їх раціональної стуруктури і параметрів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.17 / Юрій Леонідович Атаманов ; [наук. керівник Крутіков Г. А.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015. Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі покращення експлуатаційних характеристик ударних пневмоагрегатів за рахунок дослідження робочого процесу в них і створення на цій основі методики параметричного аналізу та синтезу цих агрегатів. Запропонована нова концепція керування ударним пневмоагрегатом, яка ґрунтується на синхронізації роботи ударного циліндра та імпульсного пневморозподільника, що здійснює раціональне керування контуром живлення з трьома рівнями тиску. Розроблена універсальна нелінійна імітаційна модель, як в розмірній так і у безрозмірній формах з виокремленням основних критеріїв динамічної подоби. При створенні лінійної моделі використані нові підходи, які полягають у заміні нелінійних залежностей раціонально підібраними січними і побудові гранично компактної імітаційної моделі ударного пневмоагрегата на основі рівняння рівноваги механічного аналога у вигляді різновиду пружно-в'язкісної моделі Максвела. У результаті дослідження цих моделей визначені параметри пневмоагрегата і умови його функціонування, що забезпечують найефективнішу реалізацію працездатності стисненого повітря при ударних операціях. Запропонована інженерна методика розрахунку кінематичних, динамічних і енергетичних характеристик ударних пневмоагрегатів на основі вирішення як задач динамічного аналізу, так і задач динамічного синтезу.
Thesis for competition of scientific degree of candidate's of technical science on speciality 05.05.17 - hydraulic machines and hydropneumatic units. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2012. The thesis is devoted to solving scientific and practical problem improve the performance of Pneumatic shock through research workflow and create them on this basis parametric methods of analysis and synthesis of these units. A new concept of control Pneumatic shock, based on the synchronization of stroke and pulsed pneumatic cylinder that provides power management control circuit with three levels of pressure. The universal nonlinear simulation model as well as dimensional and dimensionless forms of dynamic form the main criteria of similarity. When creating a linear model used new approaches which consist in replacing nonlinear dependencies January rational selection and construction is extremely compact Pneumatic shock simulation model based on equilibrium equation as a mechanical analogue kind-viscosity elastic models of Maxwell. The study defined the parameters of these models Pneumatic and conditions of operation that ensure the most effective implementation of the efficiency of compressed air in shock operations. The proposed engineering method of calculating kinematic, dynamic and energy characteristics Pneumatic shock based on solving problems as dynamic analysis and synthesis of dynamic problems.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17040
Располагается в коллекциях:05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
avtoreferat_2015_Atamanov_Pidvyshchennia.pdf1,74 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.