Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17040
Назва: Підвищення експлуатаційних характеристик пневмоагрегатів ударної дії шляхом вибору їх раціональної стуруктури і параметрів
Інші назви: Increasing the performance of pneumatic percussion by selecting rational structure and parameters
Автори: Атаманов, Юрій Леонідович
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.11
Установа захисту: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник: Крутіков Геннадій Анатолійович
Склад спеціалізованої вченої ради: Бойко Анатолій Володимирович
Тарасов Олександр Іванович
Юдін Юрій Олексійович
Ключові слова: ударний пневмоагрегат; імітаційна модель; динамічні характеристики; критерії динамічної подоби; ексергічний аналіз; енергетичні характеристики; автореферат дисертації; shock pneumatic unit; simulation model; dynamic characteristics; dynamic similarity criteria; eksergichesky analysis; energy characteristics
УДК: 621.53
Дата публікації: 2015
Видавництво: НТУ "ХПІ"
Бібліографічний опис: Атаманов Ю. Л. Підвищення експлуатаційних характеристик пневмоагрегатів ударної дії шляхом вибору їх раціональної стуруктури і параметрів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.17 / Юрій Леонідович Атаманов ; [наук. керівник Крутіков Г. А.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015. Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі покращення експлуатаційних характеристик ударних пневмоагрегатів за рахунок дослідження робочого процесу в них і створення на цій основі методики параметричного аналізу та синтезу цих агрегатів. Запропонована нова концепція керування ударним пневмоагрегатом, яка ґрунтується на синхронізації роботи ударного циліндра та імпульсного пневморозподільника, що здійснює раціональне керування контуром живлення з трьома рівнями тиску. Розроблена універсальна нелінійна імітаційна модель, як в розмірній так і у безрозмірній формах з виокремленням основних критеріїв динамічної подоби. При створенні лінійної моделі використані нові підходи, які полягають у заміні нелінійних залежностей раціонально підібраними січними і побудові гранично компактної імітаційної моделі ударного пневмоагрегата на основі рівняння рівноваги механічного аналога у вигляді різновиду пружно-в'язкісної моделі Максвела. У результаті дослідження цих моделей визначені параметри пневмоагрегата і умови його функціонування, що забезпечують найефективнішу реалізацію працездатності стисненого повітря при ударних операціях. Запропонована інженерна методика розрахунку кінематичних, динамічних і енергетичних характеристик ударних пневмоагрегатів на основі вирішення як задач динамічного аналізу, так і задач динамічного синтезу.
Thesis for competition of scientific degree of candidate's of technical science on speciality 05.05.17 - hydraulic machines and hydropneumatic units. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2012. The thesis is devoted to solving scientific and practical problem improve the performance of Pneumatic shock through research workflow and create them on this basis parametric methods of analysis and synthesis of these units. A new concept of control Pneumatic shock, based on the synchronization of stroke and pulsed pneumatic cylinder that provides power management control circuit with three levels of pressure. The universal nonlinear simulation model as well as dimensional and dimensionless forms of dynamic form the main criteria of similarity. When creating a linear model used new approaches which consist in replacing nonlinear dependencies January rational selection and construction is extremely compact Pneumatic shock simulation model based on equilibrium equation as a mechanical analogue kind-viscosity elastic models of Maxwell. The study defined the parameters of these models Pneumatic and conditions of operation that ensure the most effective implementation of the efficiency of compressed air in shock operations. The proposed engineering method of calculating kinematic, dynamic and energy characteristics Pneumatic shock based on solving problems as dynamic analysis and synthesis of dynamic problems.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17040
Розташовується у зібраннях:05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avtoreferat_2015_Atamanov_Pidvyshchennia.pdf1,74 MBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.