Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17040
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАтаманов, Юрій Леонідовичuk
dc.date.accessioned2015-09-23T10:37:45Z-
dc.date.available2015-09-23T10:37:45Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationАтаманов Ю. Л. Підвищення експлуатаційних характеристик пневмоагрегатів ударної дії шляхом вибору їх раціональної стуруктури і параметрів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.17 / Юрій Леонідович Атаманов ; [наук. керівник Крутіков Г. А.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17040-
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015. Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі покращення експлуатаційних характеристик ударних пневмоагрегатів за рахунок дослідження робочого процесу в них і створення на цій основі методики параметричного аналізу та синтезу цих агрегатів. Запропонована нова концепція керування ударним пневмоагрегатом, яка ґрунтується на синхронізації роботи ударного циліндра та імпульсного пневморозподільника, що здійснює раціональне керування контуром живлення з трьома рівнями тиску. Розроблена універсальна нелінійна імітаційна модель, як в розмірній так і у безрозмірній формах з виокремленням основних критеріїв динамічної подоби. При створенні лінійної моделі використані нові підходи, які полягають у заміні нелінійних залежностей раціонально підібраними січними і побудові гранично компактної імітаційної моделі ударного пневмоагрегата на основі рівняння рівноваги механічного аналога у вигляді різновиду пружно-в'язкісної моделі Максвела. У результаті дослідження цих моделей визначені параметри пневмоагрегата і умови його функціонування, що забезпечують найефективнішу реалізацію працездатності стисненого повітря при ударних операціях. Запропонована інженерна методика розрахунку кінематичних, динамічних і енергетичних характеристик ударних пневмоагрегатів на основі вирішення як задач динамічного аналізу, так і задач динамічного синтезу.uk
dc.description.abstractThesis for competition of scientific degree of candidate's of technical science on speciality 05.05.17 - hydraulic machines and hydropneumatic units. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2012. The thesis is devoted to solving scientific and practical problem improve the performance of Pneumatic shock through research workflow and create them on this basis parametric methods of analysis and synthesis of these units. A new concept of control Pneumatic shock, based on the synchronization of stroke and pulsed pneumatic cylinder that provides power management control circuit with three levels of pressure. The universal nonlinear simulation model as well as dimensional and dimensionless forms of dynamic form the main criteria of similarity. When creating a linear model used new approaches which consist in replacing nonlinear dependencies January rational selection and construction is extremely compact Pneumatic shock simulation model based on equilibrium equation as a mechanical analogue kind-viscosity elastic models of Maxwell. The study defined the parameters of these models Pneumatic and conditions of operation that ensure the most effective implementation of the efficiency of compressed air in shock operations. The proposed engineering method of calculating kinematic, dynamic and energy characteristics Pneumatic shock based on solving problems as dynamic analysis and synthesis of dynamic problems.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНТУ "ХПІ"uk
dc.subjectударний пневмоагрегатuk
dc.subjectімітаційна модельuk
dc.subjectдинамічні характеристикиuk
dc.subjectкритерії динамічної подобиuk
dc.subjectексергічний аналізuk
dc.subjectенергетичні характеристикиuk
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk
dc.subjectshock pneumatic uniten
dc.subjectsimulation modelen
dc.subjectdynamic characteristicsen
dc.subjectdynamic similarity criteriaen
dc.subjecteksergichesky analysisen
dc.subjectenergy characteristicsen
dc.titleПідвищення експлуатаційних характеристик пневмоагрегатів ударної дії шляхом вибору їх раціональної стуруктури і параметрівuk
dc.title.alternativeIncreasing the performance of pneumatic percussion by selecting rational structure and parametersen
dc.typeThesisen
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk
thesis.degree.levelкандидатська дисертаціяuk
thesis.degree.discipline05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегатиuk
thesis.degree.departmentСпеціалізована вчена рада Д 64.050.11uk
thesis.degree.grantorНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
thesis.degree.advisorКрутіков Геннадій Анатолійовичuk
thesis.degree.committeeMemberБойко Анатолій Володимировичuk
thesis.degree.committeeMemberТарасов Олександр Івановичuk
thesis.degree.committeeMemberЮдін Юрій Олексійовичuk
dc.subject.udc621.53-
Appears in Collections:05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2015_Atamanov_Pidvyshchennia.pdf1,74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.