Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17084
Title: Становлення і розвиток парадигми бухгалтерського обліку
Other Titles: The Formation and Development of the Accounting Paradigm
Authors: Рета, Марина Володимирівна
Keywords: стратегія підприємства; вимоги інформаційні; рішення управлінські; аналітичність; об'єктивність; прозорість; accounting; information requirements; strategy of enterprise
Issue Date: 2014
Publisher: ВД "ІНЖЕК"
Citation: Рета М. В. Становлення і розвиток парадигми бухгалтерського обліку // М. В. Рета // Бізнес Інформ. - 2014. - № 10. - С. 287-293.
Abstract: Метою статті є дослідження методологічних засад формування бухгалтерської інформації як основи для прийняття стратегічних управлінських рішень. У статті розглянуто та критично проаналізовано розвиток сучасних концепцій бухгалтерського обліку, які враховують вимоги глобалізаційних процесів і спрямовані на підвищення аналітичності, об’єктивності та прозорості бухгалтерської інформації. При цьому виявлено, що сучасному розвитку системи бухгалтерського обліку притаманні певні протиріччя, які не дають можливості на даному етапі сформувати єдиний теоретичний базис. У роботі доведено, що саме управлінські концепції визначають інформаційні вимоги сучасного бухгалтерського обліку, і тому розвиток парадигми бухгалтерського обліку має відбуватися в напрямку підвищення його сприяння розробці та реалізації ділової стратегії підприємства. Домінантою перетворень у сфері бухгалтерського обліку визначено необхідність розширення інформаційного простору обліку в напрямі забезпечення його стратегічної орієнтації.
The article aimes to study the methodological bases of formation of the accounting information as a basis for making the strategic management decisions. In the article the development of modern accounting concepts in view of the globalization processes demands and directed towards enhancing of the analytical, objective and transparent accounting information were reviewed and critically analyzed. It was found that the modern development of the accounting system had intrinsic contradictions that make it impossible at the present stage to form an unified theoretical basis. It was proven that the managerial concepts determine the information requirements of the modern accounting system and therefore the development of the accounting paradigm should be aimed at increasing of its support of the development and implementation of the business strategy of the enterprise. The dominant feature of the transformations in the field of accounting is defined as the necessity to expand the informational space of accounting in the direction of ensuring its strategic orientation.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17084
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biznes_Inform_2014_10_Reta_Stanovlennia.pdf445,57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.