Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17098
Название: Деполяризація анодного процеса SO₂ в електрохімічному синтезі водню
Другие названия: The depolarization of the anodic process by SO₂ in the electrochemical synthesis of hydrogen
Авторы: Тульська, Альона Геннадіївна
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.17.03 – технічна електрохімія
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.03
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Байрачний Борис Іванович
Состав специализированного ученого совета: Гринь Григорій Іванович
Сахненко Микола Дмитрович
Шабанова Галина Миколаївна
Ключевые слова: електродні матеріали; електрохімічний синтез; газодифузійний анод; сульфур оксид (IV); деполяризація; витрати електроенергії; сульфатна кислота; автореферат дисертації; electrode materials; electrochemical synthesis; gas diffusion anode; Sulphur oxide (IV); depolarization; power consumption; acid sulphate
УДК: 621.35
Дата публикации: 2015
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Тульська А. Г. Деполяризація анодного процеса SO₂ в електрохімічному синтезі водню [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.03 / Альона Геннадіївна Тульська ; [наук. керівник Байрачний Б. І.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-20. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015 р. Дисертацію присвячено вирішенню важливої прикладної задачі – зниженню питомих витрат електроенергії при виробництві водню електролізом за рахунок деполяризації анодного процесу SO₂. На підставі термодинамічного аналізу встановлено умови реалізації деполяризації анодного процесу за участю газоподібного SO₂, а не продуктів його взаємодії з анолітом. Доведена участь кисеньвмісних часток радикального характеру в окисненні SO₂ на поверхні платинового аноду. Досліджений вплив матеріалу аноду, концентрації та температури електроліту на кінетичні показники окиснення SO₂. Запропонований склад активного покриття газодифузійного аноду, що виявляє високі кінетичні показники в широкому діапазоні густин струму, а також спосіб його нанесення. Проведені випробування зносостійкості анодних матеріалів. Результати кінетичних досліджень підтверджені в роботі лабораторного електролізеру. Показана можливість використання сульфатнокислотного методу одержання водню для утилізації SO₂. Встановлено, що питомі витрати електроенергії склали 2,6...3,1 кВт⋅год⋅нм³ Н₂ при густині струму 500...1000 А⋅м¯². Проведено дослідно-промислові випробування, які довели перспективність реалізації деполяризації анодного процесу SO₂ в сульфатнокислотному методі одержання водню.
Thesis for the Degree of Candidate of Technical sciences in specialty 05.17.03 – Technical Electrochemistry. – National Technical University "Kharkiv Polytechnical Institute", Kharkоv 2015. The thesis deals with the anodic depolarization of SO₂ in hydrogen by electrolysis of solutions of sulphate acid. Based on thermodynamic analysis set conditions for the implementation of anodic depolarization process with SO₂. Proved part oxygenated radical nature of the particles in the oxidation of SO₂ on the surface of the platinum anode. The effect of the anode material, electrolyte concentration and temperature on the kinetic parameters of oxidation of SO₂. The composition of the active coating of the gas diffusion anode, exhibits high kinetic parameters in a wide range of current densities, and a method of its application were proposed. The durability of anode materials have been tested. The results of kinetic studies confirmed the laboratory cell. The possibility of using sulphur-acid method of producing hydrogen for utilization of SO₂. It was determined that the specific energy consumption was 2.6 ... 3.1 kW ∙ h ∙ nm³ H₂ at a current density of 500 ... 1000 A∙m¯². Conducted pilot tests, which proved the feasibility of the depolarization of the anodic process of SO₂ in sulphur-acid method of producing hydrogen.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17098
Располагается в коллекциях:05.17.03 "Технічна електрохімія"
Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
avtoreferat_2015_Tulska_Depoliaryzatsiia.pdf765 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.