Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17404
Название: Онтологічні моделі та методи формування нормативного профілю при сертифікації програмного забезпечення
Другие названия: Ontology models and methods of normative profile forming for software certification
Авторы: Бутенко, Юлія Іванівна
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.13.06 – інформаційні технології
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.07
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Шостак Ігор Володимирович
Состав специализированного ученого совета: Куценко Олександр Сергійович
Гамаюн Ігор Петрович
Северин Валерій Петрович
Ключевые слова: нормативний профіль; сертифікація програмного забезпечення; мова стандартів; лінгвістична онтологія; онтологічна система; автореферат дисертації; normative profile; software certification; language of standards; linguistic ontology; ontological system
УДК: 004.89+004.414.3
Дата публикации: 2015
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Бутенко Ю. І. Онтологічні моделі та методи формування нормативного профілю при сертифікації програмного забезпечення [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Юлія Іванівна Бутенко ; [наук. керівник Шостак І. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет "Харківський технічний інститут", Харків, 2015. Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладної задачі підвищення ефективності розроблення програмного забезпечення шляхом синтезу формальних моделей і методів інформаційної технології формування нормативного профілю вимог до програмного забезпечення. Розроблено модель текстів стандартів, яка, на відміну від відомих моделей, ґрунтується на онтологічному поданні їх лінгвістичних об'єктів, що забезпечує адекватність нормативного профілю. Удосконалено модель ядра семантичної цілісності мови стандартів, шляхом подання у формі онтології, що забезпечує повноту семантичного аналізу. Удосконалено метод розроблення лінгвістичних моделей стандартів шляхом урахування композиційної структури стандарту, що забезпечує структурованість процесу інформаційного пошуку в текстах стандартів. Дістав подальшого розвитку метод синтезу онтологічної системи шляхом її реалізації у вигляді діалогової системи підтримки прийняття рішень аудитора сертифікаційного центру. Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні науково-методичної основи у вигляді конкретних інженерних методик, методів і програмних засобів для підтримки прийняття рішень при сертифікації програмного забезпечення.
The thesis on competition of an academic degree of Candidate of Technical Sciences in the specialty 05.13.06 – information technologies. – National Polytechnical University "Kharkiv Technical Institute", Kharkiv, 2015. Dissertation work is devoted to efficiency improvement of software development by means of automation of normative profile forming of requirements to software. It is developed formal model of standard, which, in contrast to the known models, is based on ontology representation of linguistic objects that provides the sufficiency of the normative profile. It is improved the model of semantic integrity core for language of standards by giving it in the form ontology that ensure the fulfillment of semantic analysis. It is improved the method of development of linguistic models by taking into accout the compositional structure of standards that provides the structured process of information retrieval in texts of standards. It is further developed of a method of forming an ontological system by its implementation as an intellectual core in the dialogue decision-making support system for auditor of certification centre. The practical significance of the obtained results is in the creation of scientific-methodical bases in the form of specific engineering techniques, methods and software tools for decision support in the certification of critical systems applications.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17404
Располагается в коллекциях:05.13.06 "Інформаційні технології"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
avtoreferat_2015_Butenko_Ontolohichni_modeli.pdf1,42 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.