Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18188
Title: Моделі та інформаційна технологія забезпечення компетентності випускників вищого навчального закладу з урахуванням вимог роботодавця
Other Titles: Models and information technology to ensure the competence of graduates to meet the requirements of the employer
Authors: Загородня, Тетяна Миколаївна
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.13.06 – інформаційні технології
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.07
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Лебединський Ігор Леонідович
Committee members: Куценко Олександр Сергійович
Гамаюн Ігор Петрович
Северин Валерій Петрович
Keywords: інформаційна технологія; система підтримки прийняття рішень; метод багатокритеріальної класифікації; метод деформованих конфігурацій; компетентність випускників; дисертації; information technology; decision support system; method of multicriteria classification; method of deformable configurations; competence of graduates
УДК: 004.421.4
Issue Date: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Загородня Т. М. Моделі та інформаційна технологія забезпечення компетентності випускників вищого навчального закладу з урахуванням вимог роботодавця [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Тетяна Миколаївна Загородня ; наук. керівник Лебединський І. Л. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – 172 с. – Бібліогр.: с. 137-155. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015. У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-практична задача обґрунтування та розробки інформаційної технології забезпечення компетентності випускників ВНЗ з урахуванням вимог роботодавця до компетентності фахівців. Проаналізовано наукові досягнення в області підвищення ефективності навчання з урахуванням модульної системи і компетентісного підходу, сформульовано основні вимоги до інформаційної системи підтримки прийняття рішень для викладацького складу з метою вдосконалення процесу навчання студентів технічних спеціальностей, зокрема, майбутніх інженерів. Створено математичну модель представлення компетентності студентів як складної агрегованої характеристики. Розроблено модель багатокритеріальної оптимізації параметрів навчального процесу, яка дозволяє максимізувати функцію компетентності. Розроблено і впроваджено відповідну інформаційну технологію підтримки прийняття рішень, яка дозволяє проводити оптимізацію процесу навчання студентів технічних спеціальностей задля підвищення їхньої компетентності, що відповідає вимогам роботодавців. Здійснено оптимізацію параметрів навчального процесу для студентів заочної форми навчання, які вивчають дисципліну "Теоретичні основи електротехніки", що дозволяє підвищити сформований рівень компетентності на 20-35 %. Результати впроваджено та використано під час організації навчального процесу у провідних закладах вищої освіти України.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18188
Appears in Collections:05.13.06 "Інформаційні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
titul_dysertatsiia_2015_Zahorodnia_Modeli.pdfТитульний лист, зміст169,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2015_Zahorodnia_Modeli.pdfСписок використаних джерел244,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Cherednichenko_O_Yu.pdfВідгук1,34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Shostak_I_V.pdfВідгук2,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.