Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18960
Название: Підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод
Другие названия: Improving the noise immunity of fluxgate flaw detectors to interference’s magnetic fields
Авторы: Безкоровайний, Володимир Сергійович
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.09
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Яковенко Валерій Володимирович
Состав специализированного ученого совета: Гурин Анатолій Григорович
Сучков Григорій Михайлович
Глоба Світлана Миколаївна
Ключевые слова: ферозонд; напівзамкнене осердя; поле вектора намагніченості; перешкодостійкість; інтегральне рівняння; компенсація; чисельний експеримент; дефектоскоп; автореферат дисертації; ferroprobe; semi-enclosed core; magnetization vector field; noise immunity; integral equation; compensation; numerical experiment; flaw detector
УДК: 620.179.14
Дата публикации: 2015
Издательство: Друкарня "Фінвей"
Библиографическое описание: Безкоровайний В. С. Підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 / Володимир Сергійович Безкоровайний ; [наук. керівник Яковенко В. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 17-20. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Харків, 2015. У дисертаційній роботі вирішується проблема підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод, викликаних кінцевими розмірами контрольованих деталей, їх ступінчастими ї галтельними переходами, магнітною неоднорідністю феромагнітного матеріалу. Запропоновано метод розрахунку магнітного поля перешкоди, індукованого намагніченою деталлю, заснований на вирішенні інтегрального рівняння з використанням лінійної апроксимації функції намагнічування, що скорочує порядок системи алгебраїчних рівнянь. У якості вимірювального перетворювача перешкодостійкого ферозондового дефектоскопа пропонується використовувати блок магнітної системи, що складається з двох ідентичних ферозондів з U-подібними осердям. Результати численних і натурних експериментів показали, що магнітний потік в осерді ферозонду з U-подібним осердям, з перемичкою, розташованою безпосередньо над дефектом, в 8-12 разів менше потоку вимірювального (основного) ферозонду.
Thesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in speciality 05.11.13 – Devices and methods of testing and materials structure determination. – National technical university "Kharkiv Politechnical Institute", Kharkiv, 2015. In the thesis the problem of improving the noise immunity of fluxgate flaw detector to interference’s magnetic fields caused by the finite size of controlled items, their step and fillet connections, the magnetic inhomogeneity of ferromagnetic material has been solved. The method of calculating the magnetic field interference induced by the magnetized part, based on the solution of the integral equation using a linear approximation of the function of the magnetization, which reduces the order of the system of algebraic equations has been proposed. As a transmitter error-correcting ferroprobe flaw is proposed to use a block of the magnetic system consisting of two identical ferroprobes with a U-shaped core. The results of numerical and field experiments have shown that the magnetic flux in the core flux gate with a U-shaped core, with a jumper directly above a defect is 8-12 times smaller than the flow of measurement (main) ferroprobe.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18960
Располагается в коллекциях:05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
avtoreferat_2015_Bezkorovainyi_Pidvyshchennia.pdf2,68 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.