Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19064
Title: Імовірнісні моделі та методи оцінювання надійності програмних засобів з урахуванням вторинних дефектів
Other Titles: Probabilistic models and methods of estimating the reliability of software taking into account the secondary defects
Authors: Руденко, Олександр Антонович
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.13.06 – інформаційні технології
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.07
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Одарущенко Олег Миколайович
Committee members: Куценко Олександр Сергійович
Гамаюн Ігор Петрович
Северин Валерій Петрович
Keywords: інформаційна технологія; модифікована модель; модель оцінки надійності; програмний дефект; вторинний дефект; інтенсивність прояву дефектів; програмний засіб; автореферат дисертації; information technology; modified model; model of reliability assessment; software defect; secondary defect; intensity of manifestation of defects; software tool
УДК: 004.519.217
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ "Фірма "Техсервіс"
Citation: Руденко О. А. Імовірнісні моделі та методи оцінювання надійності програмних засобів з урахуванням вторинних дефектів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Олександр Антонович Руденко ; [наук. керівник Одарущенко О. М.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: с. 14-18. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015. Дисертація присвячена розробці моделей, методів оцінювання надійності програмно-технічних комплексів, інформаційної технології на основі врахування внесення вторинних дефектів. Науковими результатами є: удосконалення імовірнісних моделей оцінки надійності програмних засобів на основі врахування параметрів вторинних дефектів шляхом модифікації функцій ризику цих моделей, що дозволяє адекватно відображати процеси тестування і супроводу програмних засобів; метод оцінювання числа вторинних дефектів програмних засобів, що ґрунтується на аналізі статистичних даних прояву первинних дефектів програмних засобів, що дозволяє підвищити точність оцінок кількісних експлуатаційних показників; метод обчислення середньої інтенсивності прояву дефектів і середньої зміни інтенсивності прояву дефектів за допомогою модифікованої моделі Джелінські-Моранди, у якому, на відміну від існуючих, враховується фактор вторинних дефектів, що дозволяє верифікувати показники надійності програмних засобів. На основі методу оцінювання числа вторинних дефектів за статистичними даними виявлення дефектів та методу обчислення середньої інтенсивності прояву дефектів і середньої зміни інтенсивності прояву дефектів розроблена інформаційна технологія оцінювання надійності програмних засобів з урахуванням вторинних дефектів. Запропоновані моделі і методи дозволяють підвищити точність оцінювання надійності програмно-технічних комплексів, що досягається за рахунок урахування фактора вторинних дефектів.
The dissertation on obtaining the scientific degree of candidate of technical sciences in the specialty 05.13.06 – information technologies – National technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkov, 2015. The dissertation dedicated to the developing of models, methods of reliability estimation of software-technical complexes of information technology on the basis of making secondary defects. Scientific results are: improving probabilistic models of reliability estimation of software based on the parameters of secondary defects by modifying the risk function of these models that allows to reflect processes of testing and maintenance of software; method of estimating secondary defects of software tools that is based on the analysis of statistical data of manifestation of primary defects of software tools that allows to raise the accuracy of the quantitative assessment of performance indicators; the method of calculating the average intensity of manifestation of defects and the average change in the intensity of manifestation of defects with the help of modified model Jelinski-Moranda that, unlike existing, takes into account factor of secondary defects that allows to verify the reliability of software tools. Information technology of assessment the secure of software tools taking into account the secondary defects is devised basing on the method of estimating the number of secondary defects according to the statistics of defect detection and the method of calculating the average intensity of manifestation of defects and the average change in the intensity of manifestation of defects. The proposed models and methods allow to raise the accuracy of estimation of reliability of software and hardware complexes that is achieved by taking into account the factor of secondary defects.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19064
Appears in Collections:05.13.06 "Інформаційні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2015_Rudenko_Imovirnisni_modeli.pdf366,56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.