Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19580
Title: Вдосконалення фотоелектричних перетворювачів переміщень в комп'ютерних системах контролю кутових параметрів літака
Other Titles: Improvement of photoelectric converters movements in computer systems control the angular parameters of the aircraft
Authors: Бурлєєв, Олег Леонідович
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.14
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Кошовий Микола Дмитрович
Committee members: Качанов Петро Олексійович
Кондрашов Сергій Іванович
Ліберг Ігор Геннадійович
Keywords: комп'ютерні системи контролю; програмні засоби; оптимізація; архітектура комп'ютерної системи; кутове переміщення; рульові поверхні літака; фотоелектричний перетворювач; експериментальне дослідження; автореферат дисертації; computer control systems; software; optimization; computer system architecture; angular displacement; aircraft steering surfaces; photoelectric converter; experimental research
УДК: 531.74:628.92
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Бурлєєв О. Л. Вдосконалення фотоелектричних перетворювачів переміщень в комп'ютерних системах контролю кутових параметрів літака [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Олег Леонідович Бурлєєв ; [наук. керівник Кошовий М. Д.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с. 16-19. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2016. Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі вдосконалення процесу вимірювання і контролю кутових переміщень рульових поверхонь літака. Вдосконалено методи фотоелектричних вимірювань кутових переміщень рульових поверхонь літака для комп’ютерних систем контролю та розроблено функціональні схеми пристроїв, що їх реалізують. Розроблено алгоритмічні та програмні засоби, що реалізують оптимізацію планів багатофакторних експериментів з використанням методу гілок і меж. Знайдено оптимальні, з точки зору рівномірності, параметри розподілу торців світловодів фотоелектричного перетворювача кутових переміщень із застосуванням дзеркала. Вперше одержано математичні моделі роботи фотоелектричного перетворювача кутових переміщень рульової поверхні літака в кожній контрольній точці діапазону вимірювань, що дозволяють підвищити точність фотоелектричного перетворювача до 1´ і адаптувати чутливість вимірювального пристрою до конструктивних особливостей рульових поверхонь літака. Обґрунтовано і розроблено архітектуру комп'ютерної системи контролю кутових переміщень рульових поверхонь літака.
Thesis for scientific the Degree candidate of technical sciences in the specialty 05.13.05 - computer systems and components. - National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkiv, 2016. The dissertation is devoted to solving scientific and applied tasks of efficiency rising measuring and control processes of angular displacement the aircraft steering surfaces. The methods for photoelectric measuring the angular displacement the aircraft steering surfaces are improved and functional schemes of devices that implement them. The algorithmic tools and software that implements optimization multivariate experiments plans using branch and bound method is developed. The optimal parameters in term of uniform distribution of optical fiber butt ends the angular displacement photoelectric converters with application of mirror are found. First synthesized mathematical models of work the photoelectric converter the aircraft surface steering angle in each control point of the measuring range, which allow to increase accuracy photovoltaic 1' and adapt sensitivity of the measuring device to the design features the aircraft steering surfaces. The architecture of the computer system angular displacement steering control surfaces of the aircraft is and developed.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19580
Appears in Collections:05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2016_Burlieiev_Vdoskonalennia.pdf1,11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.