Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19580
Название: Вдосконалення фотоелектричних перетворювачів переміщень в комп'ютерних системах контролю кутових параметрів літака
Другие названия: Improvement of photoelectric converters movements in computer systems control the angular parameters of the aircraft
Авторы: Бурлєєв, Олег Леонідович
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.14
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Кошовий Микола Дмитрович
Состав специализированного ученого совета: Качанов Петро Олексійович
Кондрашов Сергій Іванович
Ліберг Ігор Геннадійович
Ключевые слова: комп'ютерні системи контролю; програмні засоби; оптимізація; архітектура комп'ютерної системи; кутове переміщення; рульові поверхні літака; фотоелектричний перетворювач; експериментальне дослідження; автореферат дисертації; computer control systems; software; optimization; computer system architecture; angular displacement; aircraft steering surfaces; photoelectric converter; experimental research
УДК: 531.74:628.92
Дата публикации: 2016
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Бурлєєв О. Л. Вдосконалення фотоелектричних перетворювачів переміщень в комп'ютерних системах контролю кутових параметрів літака [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Олег Леонідович Бурлєєв ; [наук. керівник Кошовий М. Д.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с. 16-19. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2016. Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі вдосконалення процесу вимірювання і контролю кутових переміщень рульових поверхонь літака. Вдосконалено методи фотоелектричних вимірювань кутових переміщень рульових поверхонь літака для комп’ютерних систем контролю та розроблено функціональні схеми пристроїв, що їх реалізують. Розроблено алгоритмічні та програмні засоби, що реалізують оптимізацію планів багатофакторних експериментів з використанням методу гілок і меж. Знайдено оптимальні, з точки зору рівномірності, параметри розподілу торців світловодів фотоелектричного перетворювача кутових переміщень із застосуванням дзеркала. Вперше одержано математичні моделі роботи фотоелектричного перетворювача кутових переміщень рульової поверхні літака в кожній контрольній точці діапазону вимірювань, що дозволяють підвищити точність фотоелектричного перетворювача до 1´ і адаптувати чутливість вимірювального пристрою до конструктивних особливостей рульових поверхонь літака. Обґрунтовано і розроблено архітектуру комп'ютерної системи контролю кутових переміщень рульових поверхонь літака.
Thesis for scientific the Degree candidate of technical sciences in the specialty 05.13.05 - computer systems and components. - National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkiv, 2016. The dissertation is devoted to solving scientific and applied tasks of efficiency rising measuring and control processes of angular displacement the aircraft steering surfaces. The methods for photoelectric measuring the angular displacement the aircraft steering surfaces are improved and functional schemes of devices that implement them. The algorithmic tools and software that implements optimization multivariate experiments plans using branch and bound method is developed. The optimal parameters in term of uniform distribution of optical fiber butt ends the angular displacement photoelectric converters with application of mirror are found. First synthesized mathematical models of work the photoelectric converter the aircraft surface steering angle in each control point of the measuring range, which allow to increase accuracy photovoltaic 1' and adapt sensitivity of the measuring device to the design features the aircraft steering surfaces. The architecture of the computer system angular displacement steering control surfaces of the aircraft is and developed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19580
Располагается в коллекциях:05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
avtoreferat_2016_Burlieiev_Vdoskonalennia.pdf1,11 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.