Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19886
Title: Розвиток ресурсозберігаючих технологій раціонального струмознімання на міському електротранспорті
Other Titles: The development of resource-saving technologies for the rational collector in urban electric
Authors: Скуріхін, Владислав Ігорович
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.22.09 – електротранспорт
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.15
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Далека Василь Хомич
Committee members: Омельяненко Віктор Іванович
Доманський Валерій Тимофійович
Якунін Дмитро Ігорович
Keywords: електротранспорт; контактна мережа; контактний провід; ресурсозбереження; ресурсовикористання; працездатність; триботехнічні властивості; раціональний підбор параметрів; дисертації; electric vehicle; contact network; contact wire; resource conservation; resource use; efficiency; tribological properties; rational selection of parameters
УДК: 629.423.33
Issue Date: 2015
Publisher: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Citation: Скуріхін В. І. Розвиток ресурсозберігаючих технологій раціонального струмознімання на міському електротранспорті [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.09 / Владислав Ігорович Скуріхін ; наук. керівник Далека В. Х. ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2015. – 164 с. – Бібліогр.: с. 139-152. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015 р. Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної задачі – розвитку ресурсозберігаючих технологій раціонального струмознімання на міському електротранспорті за рахунок застосування в системі струмознімання альтернативних матеріалів і удосконаленої конструкції сталеалюмінієвого контактного проводу. Проведено математичне моделювання процесів зношування деталей та вузлів транспортних засобів. Досліджено процеси, які відбуваються в контакті "струмоприймач-контактний провід" та доведено можливість застосування перспективного контактного проводу в контактній мережі міського електротранспорту. Розроблено конструкцію пристрою для фізичного моделювання основних параметрів струмознімання для випробування контактних проводів і струмоприймачів різних конструкцій.
Thesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in speciality 05.22.09 - Electrical Transport. - National Technical University "Kharkiv Politechnical Institute", Kharkiv, 2015. The dissertation is devoted to solving actual scientific and practical task – development of resource-saving technologies rational of current collection by a city electric vehicle through the use of alternative materials and improved construction of a contact wire. Mathematical modeling of the wear of the parts and components of vehicles. The processes that occur in contact "pantograph-contact wire" and proved the possibility of application promising contact wires of the contact network of city electric transport. Developed the design of the device for physical modeling of main parameters of current collection for testing contact wires and current collectors of different designs.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19886
Appears in Collections:05.22.09 "Електротранспорт"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
titul_dysertatsyiia_2015_Skurikhin_Rozvytok.pdfТитульний лист, зміст3,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsyiia_2015_Skurikhin_Rozvytok.pdfСписок використаних джерел93,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Mukha_A_M.PDFВідгук818,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Pavshenko_A_V.pdfВідгук3,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.