Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20209
Title: Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб'єктів електроенергетичного ринку
Other Titles: Institutional aspects of state regulation of interrelations of subjects of the electric energy market
Authors: Кузьминчук, Наталія Валеріївна
Keywords: інституційна основа; державне регулювання; електроенергетичний ринок; суб'єкти електроенергетичного ринку; institutional foundation; state regulation; electric energy market; subjects of the electric energy market
Issue Date: 2014
Publisher: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Citation: Кузьминчук Н. В. Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб'єктів електроенергетичного ринку / Н. В. Кузьминчук // Проблеми економіки = The Problems of Economy. – 2014. – № 1. – С. 59-64.
Abstract: Визначено тенденції розвитку міжнародних електроенергетичних ринків. Наголошено на ролі злагодженого функціонування електроенергетичного ринку для збереження енергетичної безпеки країни у складних умовах трансформації економіки України під впливом геополітичних змін, фінансово-економічних, соціальних факторів. Обґрунтовано значущість держави в реалізації регулюючого впливу через механізм інституційного забезпечення виробництва, транспортування й постачання електроенергії; зроблено акцент на недосконалості чинної системи інституцій цієї сфери, які обумовлюють гармонійність процесу купівлі-продажу електроенергії. На основі системного аналізу інституційної основи, яка відображає принципи й сутність регулювання електроенергетичного ринку, взаємовідносин його суб'єктів, узагальнено проблеми сучасної нормативно-правової бази та реалізації стратегічних програм розвитку в контексті формування відносин між учасниками енергоринку, що сприятиме оновленню державного регулювання. Виділено ключові напрями розв'язання нагальних питань інституційного забезпечення діяльності учасників ринку електроенергії, серед яких найбільш актуальними виступають проблеми тарифної політики, розвитку альтернативної енергетики, фінансової дисципліни й технічного стану основних фондів електроенергетичного комплексу. Упорядковано систему договірних відносин суб'єктів ринку електричної енергії, що дозволяє сформувати науково обґрунтовані підходи в напрямку удосконалення організаційної структури енергоринку і впровадження заходів щодо підвищення ефективності регулюючих дій з боку держави.
The article identifies tendencies of development of international electric energy markets. It marks out the role of well-organised functioning of the electric energy market for maintaining the energy security of the country under complex conditions of Ukrainian economy transformation under the influence of geopolitical changes, financial, economic and social factors. It justifies important role of the state in realisation of the regulating impact through mechanisms of institutional support of production, transportation and supply of electric energy; it focuses on imperfection of the existing system of institutes of this sphere, which determine harmonicity of the electric energy buy and sell process. Based on the system analysis of the institutional foundation, which reflects principles and essence of regulation of the electric energy market and interrelations of its subjects, the article generalises problems of the modern regulatory and legal base and realisation of strategic programmes of development in the context of formation of relations between the energy market participants, which would facilitate renovation of state regulation. The article marks out key directions of solution of topical issues of institutional support of activity of electric energy market participants, the most urgent of which are problems of the tariff policy, alternative energy development, financial discipline and technical state of fixed assets of the electric energy complex. The article puts in order the system of contractual relations of subjects of the electric energy market, which allows formation of the scientifically justified approaches in the direction of improvement of the organisational structure of the energy market and introduction of measures on increase of efficiency of regulating actions by the state.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20209
Appears in Collections:Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Kuzmynchuk_Instytutsiini_aspekty.pdf527,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.