Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20226
Title: Якісний аналіз реалізації організаційно-управлінського потенціалу та конкурентостійкості підприємств машинобудування
Other Titles: Analysis of Logistics Costs of the Ukrainian Semiconductor Industry
Authors: Кузьминчук, Наталія Валеріївна
Андрєєва, Євгенія Леонідівна
Keywords: logistics costs; logistics management; semiconductor industry; cost value; economic crisis; логістичні витрати; логістичне управління; напівпровідникова галузь; собівартість; економічна криза
Issue Date: 2014
Publisher: ВД "ІНЖЕК"
Citation: Кузьминчук Н. В. Якісний аналіз реалізації організаційно-управлінського потенціалу та конкурентостійкості підприємств машинобудування / Н. В. Кузьминчук, Є. Л. Андрєєва // Бізнес Інформ. – 2014. – № 1. – С. 126-133.
Abstract: The goal of the article is analysis of logistics costs in production of semiconductor materials using example of two Ukrainian enterprises. The article studies influence of logistics management and logistics costs upon formation of the final cost value (price) of a commodity (service). It gives an assessment of logistics costs of Ukrainian semiconductor enterprises and establishes its structure by types of main expenditure items: material, transport, production and storehouse. It establishes the generalised quantitative structure of logistics costs of Ukrainian semiconductor enterprises with various forms of ownership under conditions of a situational growth of cost value of products and reduction of profitability of production, caused by common crisis tendencies in economy. Prospects of further studies in this direction are analysis of costs in production of semiconductor products and establishment of the specific feature of their grouping and classifying from the point of view of logistics and justification of the model of assessment of cost value of products, which takes into account mutually contradictory influence of direct logistics costs and logistics management upon the final result.
Метою роботи є аналіз логістичних витрат у виробництві напівпровідникових матеріалів на прикладі двох підприємств України. Досліджено вплив логістичного управління і логістичних витрат на формування кінцевої собівартості (ціни) товару (послуг). Надано оцінку логістичних витрат підприємств напівпровідникової галузі України і встановлено її структуру за видами основних витратних статей: матеріальних, транспортних, виробничих і складських. Установлено узагальнену кількісну структуру логістичних витрат підприємств напівпровідникової галузі України з різними формами власності в умовах ситуативного зростання собівартості продукції та падіння рентабельності виробництва, викликаних загальними кризовими тенденціями в економіці. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є аналіз витрат у виробництві напівпровідникової продукції і встановлення особливості їх групування та класифікації з точки зору логістики, обґрунтування моделі оцінки собівартості продукції, яка враховує взаємно суперечливий вплив прямих логістичних витрат і логістичного управління на кінцевий результат.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20226
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"
Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Kuzmynchuk_Yakisnyi_analiz.pdf672,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.