Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20967
Название: Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону
Другие названия: Improving technical and economic indicators of wheeled tractors with continuously variable transmission by a rational change of regulation hydromachines parameters during acceleration
Авторы: Кожушко, Андрій Павлович
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.22.02 – автомобілі та трактори
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.13
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Бондаренко Анатолій Ігорович
Состав специализированного ученого совета: Марченко Андрій Петрович
Парсаданов Ігор Володимирович
Осетров Олександр Олександрович
Ключевые слова: колісний трактор; гідрооб'ємно-механічна трансмісія; динамічні процеси при розгоні; техніко-економічні показники; гідрооб'ємна передача; машинно-тракторний агрегат; регулювання гідромашин; автореферат дисертації; wheeled tractor; hydrovolumetric mechanical transmission; dynamic processes during acceleration; technical and economic indicators; hydrovolumetric gear; tractor units; regulation hydromachines
УДК: 629.4.075
Дата публикации: 2016
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Кожушко А. П. Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.02 / Андрій Павлович Кожушко ; [наук. керівник Бондаренко А. І.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2016 р. Дисертацію присвячено підвищенню техніко-економічних показників машинно-тракторних агрегатів з гідрооб'ємно-механічними трансмісіями за рахунок використання раціональних законів зміни параметрів регулювання гідромашин гідрооб'ємної передачі в процесі розгону. Складена комплексна математична модель систем машинно-тракторного агрегату, вдосконалено математичний опис зміни сили тяги на гаку шляхом урахування процесу заглиблення плуга в процесі виходу на технологічний режим при виконанні операції "оранка". Встановлено вплив зміни робочого об'єму гідромотору при різних законах зміни параметрів регулювання гідромашин гідрооб'ємної передачі на динаміку розгону машинно-тракторного агрегату. Визначено вплив зміни часу розгону машинно-тракторного агрегату при різних законах зміни параметрів регулювання гідромашин гідрооб'ємної передачі. Сформовано раціональні закони зміни параметрів регулювання гідромашин гідрооб'ємної передачі, при яких підвищуються техніко-економічні показники машинно-тракторного агрегату.
The dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (Technology) on the specialty 05.22.02 – automobiles and tractors. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2016. Dissertation is devoted to improve the technical and economic performance of wheeled tractors with hydrovolumetric mechanical transmission by detecting changes in the parameters of rational regulation of hydromachines during acceleration. Compiled complex mathematical model of the system tractor units improved the mathematical description of the changes tractive force on the hook by taking into account the process of deepening the plow in entering the technological mode of operation "plowing". The influence of changes in the working volume hydraulic parameters changes various laws regulating hydraulic machines hydrovolumetric transmission to dynamics of dispersal tractor unit. The influence of changes in time acceleration tractor unit under various laws of parameters regulating hydraulic machines hydrovolumetric transmission. Formed rational laws change control parameters of hydrovolumetric gear in which the increase of technical and economic parameters of the machine and tractor unit.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20967
Располагается в коллекциях:05.22.02 "Автомобілі та трактори"
Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
avtoreferat_2016_Kozhushko_Pidvyshchennia_tekhniko.pdf963,32 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.