Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21621
Title: Концептуальні основи формування стратегії управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування
Other Titles: The conceptual basis for the formation strategy of management of financial security engineering enterprises
Authors: Олексюк, Тетяна Василівна
Keywords: тактичний рівень; оперативний рівень; стратегічний рівень; імітаційна модель; tactical level; simulation model; operational level; strategic level
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Олексюк Т. В. Концептуальні основи формування стратегії управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування / Т. В. Олексюк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 61 (1170). – С. 57-61.
Abstract: Сформовано концептуальні основи формування стратегії управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування, які поєднують сучасні принципи, функції і завдання, враховують комплекс інформаційно-аналітичного забезпечення для діагностування та прогнозування просторово-динамічного стану/рівня фінансової безпеки в умовах дії загроз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, дає змогу сформувати матрицю фінансових ситуацій вибору стратегічних альтернатив та є ефективним інструментом комплексного дослідження тенденцій фінансового розвитку підприємств машинобудування. Запропоновано науково-практичний підхід до оцінки ефективності реалізації стратегії управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування, що базується на застосування методу багатокритеріального вибору стратегічних альтернатив управлінських рішень на основі нечітких множин, теорії корисності щодо забезпечення фінансової безпеки та розробки імітаційної моделі сценаріїв розвитку фінансової безпеки, де результуючим показником є рівень фінансової безпеки, зростання та зниження рівня якого формується під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.
Formed the conceptual basis for the building strategy of management of financial security engineering enterprises at the operational, strategic and tactical levels, based on the relationship and consistency of identified priority interests of interacting with them an environment that will promote the formation of scientific validity and logic approaches for effective management making in the long run. A scientific and practical approach to evaluating the effectiveness of implementation of the strategy management of financial security engineering enterprises based on the method of multichoosing strategic alternatives management decisions based on fuzzy sets theory utility to provide financial security and the development of a simulation model scenarios of financial security, where the resulting index the level of financial security, growth and reduction of which is influenced by external and internal factors. The necessity of creating high-quality scientific and methodological support, which includes tactical, operational and strategic blocks to build a four-simulation model of evaluating the effectiveness of management decisions, where the resulting indicator is the level of financial security Izag (t). Rate the effectiveness of the implementation of management decisions made based on building four component simulation model, which involves the development of financial security scenarios influenced by the following factors: level of performance threats of the environment in the current and previous time; level of performance threats to the internal environment of the current and previous time; dynamic index of financial security in previous times; of management decisions.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21621
Appears in Collections:Вісник № 61

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2015_61_Oleksiuk_Kontseptualni_osnovy.pdf911,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.