Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21787
Title: Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кВ
Other Titles: Models and methods of placement optimization of efficiency improving means in 10 kV distribution networks
Authors: Сиротенко, Михайло Олександрович
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи
Thesis department: Спеціалізована вчена рада К 64.050.06
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Тимчук Сергій Олександрович
Committee members: Вепрік Юрій Миколайович
Бондаренко Володимир Омелянович
Шевченко Сергій Юрійович
Keywords: розподільча електрична мережа; пошкодження; секціонування; технічні засоби; оптимізація розташування; невизначеність; автореферат дисертації; distribution electric network; interruption; sectionalizing; technical devices; position optimization; uncertainty
УДК: 621.311
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Сиротенко М. О. Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кВ [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 / Михайло Олександрович Сиротенко ; [наук. керівник Тимчук С. О.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, системи та мережі. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 2016. Дисертаційна робота присвячена розв'язанню актуальної науково-прикладної проблеми прийняття рішень з оптимізації розташування апаратних засобів, призначених для підвищення ефективності електропостачання в розгалужених розподільчих мережах, в умовах невизначеності вихідної інформації. Розроблено та вдосконалено ряд методів з оцінки недовідпуску електроенергії та середнього часу пошуку місця пошкодження, що дозволяють враховувати наявність різних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережі. Сформульована задача пошуку оптимального рішення в умовах невизначеності вихідної інформації. Теоретично обґрунтовано та запропоновано алгоритм, що дозволяє зменшити кількість ітерацій при пошуку оптимальної схеми розташування засобів підвищення ефективності електропостачання за пріоритетними критеріями для особи, що приймає рішення. Досліджено залежність оптимальних рішень від протяжності лінії електропередачі та потужності електроустановок споживачів в розподільчих мережах 10 кВ.
Dissertation for scientific degree of candidate of technical sciences, specialty 05.14.02 – electric power stations, networks and systems. – Kharkiv national technical University of agriculture named after Peter Vasilenko, Kharkiv, 2016. The dissertation is devoted to the resolution of the actual scientific and technical problems of decision-making on the placement optimization of efficiency improving means in distribution networks under initial information uncertainty to improve the efficiency of electricity consumers. It was developed and improved a number of methods for evaluate electricity shortage and average time of search fault location to take into account the existence of different means for efficiency improving of the network. The problem of the optimal solutions finding under the initial information uncertainty was formulated. It was theoretically grounded and suggested the algorithm that reduces the number of iterations when looking for optimal solution by the priority criteria for the decision making person. The dependence of optimal solutions on the length of transmission lines and power consumers was researched in 10 kV distribution networks.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21787
Appears in Collections:05.14.02 "Електричні станції, мережі та системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2016_Sirotenko_Modeli_i_metody.pdf7,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.