Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22051
Title: Покращення електромагнітної сумісності перетворювачів тягових підстанцій постійного струму з живлячою та контактною мережами
Other Titles: Improvement of electromagnetic compatibility of traction substation convertors with supply grid and catenary
Authors: Плахтій, Олександр Андрійович
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.04
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Щербак Яків Васильович
Committee members: Клепіков Володимир Борисович
Сокол Євген Іванович
Осичев Олександр Васильович
Keywords: напівпровідникові пристрої; якість електроенергії; багаторівневі активні випрямлячі; компенсаційні активні випрямлячі; електромагнітна сумісність; широтно-імпульсна модуляція; гістерезисна модуляція; автореферат дисертації; multi-level active rectifiers; compensation in active rectifiers; electromagnetic compatibility; pulse-width modulation; hysteresis modulation
УДК: 621.314
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Плахтій О. А. Покращення електромагнітної сумісності перетворювачів тягових підстанцій постійного струму з живлячою та контактною мережами [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.12 / Олександр Андрійович Плахтій ; [наук. керівник Щербак Я. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – Харків - 2016. Дисертація присвячена дослідженню електромагнітних процесів в активних трифазних випрямлячах напруги з корекцією коефіцієнта потужності з системами автоматичного управління побудованих на базі гістерезисної на широтно-імпульсної модуляції, які забезпечують високі показники електромагнітної сумісності з живлячою та контактною мережами. Отримані регулювальні характеристики АВН з гістерезисною системою управління на основі яких розроблена система автоматичного управління з реалізацією двонаправленої передачею енергії. Дослідження активних випрямлячів з гістерезисною системою управління показали реалізацію високих показників електромагнітної сумісності, проте і виявили її принципові недоліки, а саме високу і змінну частоту комутації, що значно ускладнює її фізичну реалізацію на існуючий базі IGBT транзисторів та зумовлює значні втрати в перетворювачі. Визначені аналітичні співвідношення максимальної частоти комутації ключів АВН з гістерезисною системою управління від параметрів живлячої мережі, схеми заміщення АВН, навантаження та величини уставки гістерезиса. Розроблена система управління компенсаційного активного випрямляча напруги, який складається із декількох паралельних або послідовних мостів, які заживлені від однієї мережі живлення і працюють на одне навантаження. Синхронізація каналів управління окремих мостів з реалізацією зсуву опорного сигналу ШІМ на кут зсуву ψ дозволяє реалізувати взаємну компенсацію вищих гармонік вхідного струму та вихідної напруги, чим досягається покращення показників електромагнітної сумісності: коефіцієнт потужності 99,83%; коефіцієнт гармонійних спотворень 1,82%; коефіцієнт пульсацій вихідної напруги 0,1824%; заважаючи напруга у контактній мережі 1,123В.
Thesis for candidate degree of technical sciences of speсiality 05.09.12 – Semiconductor converters of electric energy – National Technical University "Kharkov Politechnical Institute" – Kharkov - 2016. The thesis is dedicated to investigation of electromagnetic processes and EMC parameters of the two-level, three-level and parallel three-phase four quadrant active rectifiers with power factor correction with novel automated control systems based on hysteresis modulation and PWM. Control characteristics and automated control system of active four quadrant active rectifiers with hysteresis modulation and PWM was designed. Studies have shown principle weaknesses of the hysteresis modulation. It’s high and variable switching frequency and high losses in IGBT. Automated control system based on PWM has strong advantage – constant switching frequency, that improves efficiency of convertor and EMC parameters.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22051
Appears in Collections:05.09.12 "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2016_Plakhtii_Pokrashchennia_elektromahn.pdf1,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.