Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22265
Title: Удосконалення електрохімічного рециклінгу псевдосплавів вольфраму
Other Titles: Improvement of electrochemical recycling tungsten pseudo alloys
Authors: Єрмоленко, Ірина Юріївна
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.17.03 – технічна електрохімія
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.03
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Ведь Марина Віталіївна
Committee members: Гринь Григорій Іванович
Сахненко Микола Дмитрович
Шабанова Галина Миколаївна
Keywords: розчинення анодне; режим імпульсний; параметри електролізу; електроліти полілігандні; anodic dissolution; pulse mode; reaction mechanism; parameters of electrolysis; polyligand electrolytes
УДК: 621.35
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Єрмоленко І. Ю. Удосконалення електрохімічного рециклінгу псевдосплавів вольфраму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.03 [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Єрмоленко ; [наук. керівник Ведь М. В.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків, 2012. – 23 с. – Бібліогр. : с. 15-18. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 - технічна електрохімія. - Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, 2012 р. Дисертацію присвячено удосконаленню технології електрохімічної переробки вольфрамвмісного брухту і одержання покриттів сплавами вольфраму з широким спектром функціональних властивостей. За допомогою лінійної вольтамперометрії встановлено кінетичні закономірності і механізм окиснення вольфраму, кобальту і сплаву WC-Co в лужних електролітах при додаванні дифосфат- і цитрат-іонів. Показано, що кобальт утворює стійкі розчинні комплекси з дифосфат-іонами, а вольфрамати – гетероядерні комплекси з цитратами. Обґрунтовано кількісний склад електроліту на основі дифосфат-/цитрат-іонів, варіювання співвідношенням концентрацій яких дозволяє керувати процесом окиснення окремих компонентів при рН 10-12. Запропоновано застосування імпульсних режимів електролізу. що дозволяє працювати при підвищених густинах струму, оскільки під час паузи реалізуються процеси адсорбції лігандів, десорбції продуктів реакції і відведення їх з прианодного простору. Визначено вплив складу електроліту та енергетичних і часових параметрів електролізу на вихід за струмом, селективність і швидкість розчинення псевдосплаву. Доведено можливість отримання з напрацьованого електроліту електролітичних покриттів сплавами W-Co-Fe з вмістом кобальту 73-77 %, мас., вольфраму 23-25 %, мас. та заліза 1,0-1,5 %, мас.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22265
Appears in Collections:Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2012_Yermolenko_Udoskonalennia.pdf1,49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.