Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22734
Title: Дослідження необхідності, доцільності та ефективності впровадження в Україні системи обліку виплат працівникам за міжнародними стандартами
Other Titles: Research is needed, feasibility and effectiveness of implementation in Ukraine accounting system of payments to employees on international standards
Authors: Линник, Олена Іванівна
Артеменко, Наталія Вікторівна
Keywords: бухгалтерський облік; фінансова звітність; міжнародні стандарти фінансової звітності; виплати працівникам; актуарні прибутки; актуарні збитки; accounting; financial reporting; international accounting standards; employee benefits
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний економічний університет
Citation: Линник О. І. Дослідження необхідності, доцільності та ефективності впровадження в Україні системи обліку виплат працівникам за міжнародними стандартами / О. І. Линник, Н. В. Артеменко // Науковий вісник [Одеського нац. екон. ун-ту] : [зб. наук. пр.]. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – № 11 (231). – С. 109-121.
Abstract: Наголошено, що вихід України на міжнародні ринки, участь її у міжнародних процесах зумовили необхідність переходу національної економіки на систему фінансового обліку з використанням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Зазначено, що важливим є питання організації обліку виплат працівникам. Провівши дослідження, встановлено, що національні та міжнародні стандарти мають багато спільного у підходах до обліку виплат працівникам. В свою чергу, встановлено цілу низку відмінностей. Доведено, що найбільш важливим розділом у міжнародному та вітчизняному стандартах вважається розділ, присвячений виплатам, що пов’язані із закінченням трудової діяльності. Обґрунтовано висновок, що, через недосконалість вітчизняного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26, для обліку програм з визначеною виплатою можуть використовуватися лише норми міжнародного стандарту.
It is noted that the output of Ukraine on the international market, its participation in international processes necessitated the transition of the national economy on the financial accounting system with international accounting standards. It is noted that an important issue is the organization of accounting salary payments. After investigation, it was found that the domestic and international standards have much in common in their approaches to accounting for payments to employees. In turn, mounted a number of differences. It is proved that the most important section in the international and national standards is considered to be a section dedicated to payments associated with the termination of employment. The conclusion that because of imperfections in the domestic Regulations (standard) accounting 26 accounting for defined benefit plans can only be applied rules of the international standard.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22734
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_Lynnyk_Doslidzhennia_neobkhidnosti.pdf377,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.