Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22747
Title: Закономірності масообмінних процесів гідрокрекінгу і гідрогенолізу вуглеводнів у роторних гідрокавітаційних апаратах
Other Titles: Patterns mass-exchanged process of owls of hydro-cracking and a gidrogenoliz of hydrocarbons in rotor hydrocavitational devices
Authors: Аммар, В. Саід
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.05
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Лаврова Інна Олегівна
Committee members: Товажнянський Леонід Леонідович
Демидов Ігор Миколайович
Литвиненко Олена Анатоліївна
Keywords: масообмін; гідрокрекінг; гідрогеноліз; гідродинамічна кавітація; роторно-пульсаційні апарати; знесірчення; гідродинаміка; автореферат дисертації; mass transfer; hydrocracking; gidrogenoliz hydrodynamic cavitation; rotor-pulsation apparatus; desulfurization; fluid flow; mass transfer
УДК: 622.794.2
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Аммар В. Саід. Закономірності масообмінних процесів гідрокрекінгу і гідрогенолізу вуглеводнів у роторних гідрокавітаційних апаратах [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08 / Аммар В. Саід ; [наук. керівник Лаврова І. О.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: с. 16-17. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08. – процеси та обладнання хімічної технології. − Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2016. Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці напрямків інтенсифікації масообмінних процесів нафтопереробки. Показано, що при гідрокавітаційній обробці водно-вуглеводневих емульсій відбувається мікрокрекінг молекул нафти та можлива дисоціація води з утворенням водню та подальшим гідрогенолізом важких фракцій. В результаті фракційної розгонки водопаливних емульсій, що були оброблені на кавітаційному стенді, вихід легких фракцій досяг 94%, що підтверджує протікання гідрогенізаційних процесів вуглеводневої сировини, а також утворення водню при гідрокавітаційній обробці. В процесі обробки нафт та дизельного пального у кавітаторі нової конструкції було зафіксовано суттєве зниження вмісту загальної сірки до прийнятних норм, що свідчить про доцільність використання досліджуваного процесу для інтенсифікації сорбційної очистки палив від сірковмісних сполук. На основі альтернативного пального та нафти отримані гомогенні суміші, що стали джерелом світлих фракцій – сировини для отримання моторних палив. Особливо ефективним слід визнати використання цієї технології в умовах мінізаводів, напівпромислового виробництва або при доведенні некондиційного товарного продукту до вимог стандартів.
The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of technical Sciences in the specialty 05.17.08. – processes and equipment of chemical technology. − National technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkov, 2016. The thesis is devoted to the scientific substantiation and development directions of intensification of mass transfer processes of oil refining. It is shown that at hydrocavitation the treatment of water-hydrocarbon emulsions occur micro cracking molecules of oil and the possible dissociation of water with formation of hydrogen and subsequent hydrogenation of heavy fractions. As a result of fractional distillation of water-fuel emulsions that were processed using the cavitation stand, the yield of light fractions reached 94%, which confirms the course of hydro-genation processes of hydrocarbons, as well as the formation of hydrogen at hydro-cavitation processing. In the process of treatment of oil and diesel fuel in cavitutor new construction recorded a significant decrease in the content of total sulfur to acceptable standards, indicating the feasibility of using the investigated process for the intensification of sorption purification of fuels from sulfur-containing compounds. On the basis of alternative fuel and petroleum obtained a homogeneous mixture, which became a source of light fractions of raw material for the production of motor fuels. Partiсularly effective should be recognized the use of this technology in terms of small plants, pilot plant production or proof of non-certified commodity product to the requirements of the standards.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22747
Appears in Collections:05.17.08 "Процеси та обладнання хімічної технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2016_Ammar_W_Saeed_Zakonomirnosti.pdf705,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.