Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23554
Title: Інформаційна технологія екстракції бізнес знань з текстового контенту інтегрованої корпоративної системи
Other Titles: Information technology of business knowledge extraction from text content of the integrated corporate system
Authors: Гаутам, Аджіт Пратап Сінгх
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.13.06 – інформаційні технології
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.07
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Шаронова Наталія Валеріївна
Committee members: Куценко Олександр Сергійович
Гамаюн Ігор Петрович
Северин Валерій Петрович
Keywords: інформаційна технологія; інтегрована корпоративна система; екстракція бізнес знань; ідентифікація сутностей; логіко-лінгвістичні моделі; автореферат дисертації; information technology; integrated corporate system; business knowledge extraction; identification of entities; logic linguistic models
УДК: 004.912:007.51
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Гаутам А. П. С. Інформаційна технологія екстракції бізнес знань з текстового контенту інтегрованої корпоративної системи [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Аджіт Пратап Сінгх Гаутам ; [наук. керівник Шаронова Н. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2016. Мета дисертаційного дослідження – створення інформаційної технології екстракції бізнес знань інтегрованої корпоративної системи (ІКС) на основі інформаційно-логічних моделей і методів смислового опрацювання текстового контенту. Основні результати: вперше розроблено логіко-лінгвістичну модель генерації фактів з текстових потоків ІКС, яка базується на використанні поверхневих граматичних характеристик сутностей, предикатів та атрибутів, що до-зволяє ефективно екстрагувати з текстового контенту профільні знання про суб'єкти моніторингу. Отримав подальший розвиток метод компараторної ідентифікації, який використано для структурування відношень фактів бізнес знань ІКС. Реалізація методу дозволила класифікувати атрибути сутностей за класами відношень за рахунок смислової тотожності триплетів фактів, які об'єктивно визначені компаратором. Удосконалено метод виявлення актуальної множини класифікованих сутностей предметної області, який відрізняється комплексним використанням лінгвістичних, статистичних й смислових характеристик в наївному байєсівському класифікаторі. Метод дозволяє класифікувати сутності, що екстрагуються, за апріорно виділеними типами. Удосконалено інформаційну технологію формування єдиного інформаційного простору бізнес діяльності корпорації, яка дозволяє за рахунок використання алгебро-логічних перетворень здійснювати породження складного знання шляхом експліцитного узагальнення інформації, що прихована у сукупності часткових фактів.
Thesis for a candidate degree in technical science, speciality 05.13.06 – Infor-mation Technologies. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". – Kharkiv, 2016. The aim of the thesis is to develop information technology of extraction of business knowledge of integrated corporate system (ICS) based on the information logic models and methods of text content sense processing. The main results are as follows: a logic linguistic model of fact generation from ICS text streams has been developed which is based on surface grammar characteristics of identification of entities of actions and attributes which allows to effectively extract industry specific knowledge about the subjects of monitoring from text content. The thesis further develops the method of comparator identification used for structuring of ICS business knowledge facts relationship. The method allows to classify the attributes of entities according to class relationships due to sense identity of fact triplets which are determined by the comparator objectively. The paper improves the method of determination of actual set of classified entities of a subject domain which is distinguished by an integral use of linguistic, statistical and sense characteristics in the naïve Bayes classifier. The method allows to classify entities extracted according to types determined a priori. The thesis improves the development of information technology of common information space of corporation business activity which allows complicated knowledge generation by means of explicit generalization of information hidden in the collection of partial facts using algebra logic transformations.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23554
Appears in Collections:05.13.06 "Інформаційні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2016_Gautam_Informatsiina_tekhnolohiia.pdf599,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.