Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27105
Title: Енергоефективні технології дискретного зміцнення для підвищення ресурсу елементів конструкцій війсьової та цивільної мобільної техніки
Other Titles: Energy efficient technologies hardening digital to improve life of structural elements of civil and military mobile equipment
Authors: Шейко, Олександр Іванович
Бєлов, Микола Львович
Марченко, Андрій Петрович
Ткачук, Микола Анатолійович
Кравченко, Сергій Олександрович
Веретельник, Олег Вікторович
Гончаров, Віктор Григорович
Keywords: надійність; дискретно-континуальне зміцнення; напружено-деформований стан; resource; reliability; consolidation
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Енергоефективні технології дискретного зміцнення для підвищення ресурсу елементів конструкцій війсьової та цивільної мобільної техніки / О. І. Шейко [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Машинознавство та САПР. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 39 (1211). – С. 107-113.
Abstract: У роботі розроблені науково-технічні основи підвищення ресурсу та забезпечення міцності, довговічності, високих технічних і тактико-технічних характеристик серії двигунів і агрегатів для спеціальної техніки за рахунок створення і впровадження гами технологій зміцнення робочих поверхонь контактуючих деталей. Наукова новизна представленої роботи полягає в тому, що в ній на основі теоретико-множинного підходу запропоновані нові концепція і методи підвищення ресурсу серії двигунів і спеціальної техніки шляхом створення нових технологій зміцнення поверхонь їхніх деталей, а також у вирішенні серії фундаментальних і прикладних завдань. Науково-практична значимість роботи полягає в розробці принципово нових технічних рішень щодо забезпечення високої міцності та ресурсу деталей високонавантажених пар двигунів і агрегатів спеціальної техніки. Розроблена та впроваджена у виробництво (виготовлення й ремонт) спеціальної техніки гама методів зміцнення, які, порівняно із традиційними, суттєво (у 2-4 рази) підвищують ресурс, міцність та стійкість. Запропоновано спосіб посилення дії кожного з названих методів шляхом їх комбінації із набагато більшим ефектом, ніж від кожного зокрема. Це дає ефект одночасного поліпшення усіх трибомеханічних характеристик пар тертя.
The objective is to develop of scientific and technological bases for increasing of resource and ensuring of strength, durability, high technical and performance characteristics of series engines and aggregates for special equipment by creating and implementing of range of technologies for strengthening of working surfaces in contacting details. Scientific novelty of presented work is that based on set-theoretic approach new concept and methods are proposed for resource increasing for series of engines and special equipment by creating new technologies for strengthening their detail's surface, as well as in solving of fundamental and applied problems: Scientific and practical importance of the work is to develop fundamentally new technical solutions to ensure high strength and resource for details of heavy-loaded couples of engines and aggregates of special equipment. A range of methods of strengthening is developed and put into manufacturing (production and maintenance) of special equipment that, compared with traditional considerably (2-4 times) increase resource, strength and stability. A method for amplification of each of these methods, which are combinations of a much greater effect than from everyone. This has the effect of simultaneously improving all tribomechanical characteristics of friction pairs.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27105
Appears in Collections:Вісник № 39
Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння"
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2016_39_Sheiko_Enerhoefektyvni_tekhnolohii.pdf1,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.