Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27353
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКрюкова, Тетяна Олександрівнаuk
dc.date.accessioned2017-02-20T14:13:51Z-
dc.date.available2017-02-20T14:13:51Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationКрюкова Т. О. Моделі, методи та інформаційна технологія управління багатономенклатурним запасом в умовах марківського попиту [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Тетяна Олександрівна Крюкова ; [наук. керівник Самородов В. Б.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18. – укр.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27353-
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2017 р. Дисертація присвячена розробці методів, моделей та інформаційної технології управління багатономенклатурним запасом на підприємствах автомобільного транспорту в умовах невизначеності попиту на основі розвитку методів отримання оптимального з точки зору отримання прибутку розміру багатономенклатурного запасу, які враховують обмеження на складські ресурси та деталізують витрати на зберігання та дозволяють підвищити точність прогнозування потреби у запасі. Запропонований для рішення задачі управління запасами критерій ефективності максимізує прибуток від реалізації запасу з урахуванням різниці в вартості зберігання одного і того ж товару на складі або в торговельному залі та враховує відмінності у щільностях розподілу попиту на різні групи товарів. Запропонований метод отримання оптимального плану багатономенклатурної поставки з використанням ітераційної процедури, яка базується на методі штрафних функцій. Для підвищення точності прогнозування попиту на запасні частини використана марківська модель, яка враховує нестаціонарність попиту по кореляційній функції. Отримала подальший розвиток технологія розрахунку закону розподілу тривалості перебування процесу попиту на безлічі неповоротних станів до попадання в поглинаючий стан, що дозволило знайти тенденцію поведінки попиту на наступний період. Розглянута задача оцінювання параметрів марківської моделі попиту для різних видів статистичної інформації про попит. Досліджені питання прогнозування попиту з урахуванням динаміки умов продажу. Запропоновано методи прогнозування попиту на основі багатофакторної моделі динаміки умов продажу товарів. Розроблено метод отримання плану багатономенклатурної поставки з урахуванням експертних оцінок та прибутковості товарів. Розроблено інформаційну технологію системи підтримки прийняття рішень при управлінні запасами на підприємствах автомобільного транспорту, яка дозволила знизити витрати на зберігання товару за рахунок деталізації складських витрат, а також збільшити прибуток від реалізації запасу за рахунок збереження більш прибуткових товарів в багатономенклатурній поставці при врахуванні обмежень на розмір замовлення та умови зберігання.uk
dc.description.abstractThe dissertation for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.13.06 – information technologies. – The National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2017. The dissertation is devoted to development of methods and information technol-ogy of management of multinomenclature stocks at the enterprises of the motor transport in the conditions of uncertainty of demand, by development of the methods of obtaining the rational size of a multinomenclature stock considering restrictions on warehouse resources and detailing the corresponding expenses. For the solution of a problem of stockpile management the criterion of efficiency maximizing profit on re-alization of a stock is offered taking into account that the cost of storage of the same goods in a warehouse and in a trading floor differs. The method of obtaining the optimum plan of multinomenclature delivery with use of iterative procedure which is based on a method of penal functions is offered. For increase of accuracy of forecasting of demand for spare parts the Markov model considering not stationarity of demand on correlation function is used. It has contin-ued to develop the technology for calculating the duration of the demand of the dis-tribution law of the process stay on a discrete set of transient states and getting into absorbing states. We consider the problem of estimating the parameters of the Mar-kov model, the demand for different types of statistical information on demand. With use of methods of UML–modeling information technology of system of support of decision-making at stockpile management at the enterprises of the motor transport which allowed to reduce significantly the size of the half-received profit due to re-duction of deficiency of goods in a warehouse is developed and to avoid decrease in level of service of consumers.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНТУ "ХПІ"uk
dc.subjectінформаційна технологіяuk
dc.subjectприйняття рішеньuk
dc.subjectневизначеністьuk
dc.subjectбагатономенклатурний запасuk
dc.subjectмарківський попитuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectпідприємство автомобільного транспортуuk
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk
dc.subjectinformation technologyen
dc.subjectdecision-makingen
dc.subjectuncertaintyen
dc.subjectmultinomen-clature stocksen
dc.subjectMarkov demanden
dc.subjectforecastingen
dc.subjectenterprise of the motor transporten
dc.titleМоделі, методи та інформаційна технологія управління багатономенклатурним запасом в умовах марківського попитуuk
dc.title.alternativeModels, methods and information tech-nology of multinomenclature stocks management in the conditions of Markov demanden
dc.typeThesisen
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk
thesis.degree.levelкандидатська дисертаціяuk
thesis.degree.discipline05.13.06 – інформаційні технологіїuk
thesis.degree.departmentСпеціалізована вчена рада Д 64.050.07uk
thesis.degree.grantorНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
thesis.degree.advisorСамородов Вадим Борисовичuk
thesis.degree.committeeMemberКуценко Олександр Сергійовичuk
thesis.degree.committeeMemberГамаюн Ігор Петровичuk
thesis.degree.committeeMemberСеверин Валерій Петровичuk
dc.subject.udc004.942: 339.144-
Appears in Collections:05.13.06 "Інформаційні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2017_Kriukova_Modeli_metody.pdf422,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.