Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29269
Title: Розробка теорії та методів розрахунку вихорокамерних нагнітачів
Other Titles: Development of the theory and designing methods of vortex chamber superchargers
Authors: Роговий, Андрій Сергійович
Science degree: доктор технічних наук
Thesis level: докторська дисертація
Code and name of the discipline: 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.11
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Committee members: Бойко Анатолій Володимирович
Тарасов Олександр Іванович
Юдін Юрій Олексійович
Keywords: гідравлічні машини; струминні нагнітачі; вихрова камера; гетерогенні середовища; робочий процес; математичне моделювання; рівняння Рейнольдса; енергетичні характеристики; автореферат дисертації; hydraulic machines; jet superchargers; vortex chamber; heterogeneous environments; working process; mathematical modeling; Reynolds's equation; power characteristics
УДК: 621.22:621.694.3
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Роговий А. С. Розробка теорії та методів розрахунку вихорокамерних нагнітачів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.17 / Андрій Сергійович Роговий ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: с. 27-34. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2017. У дисертаційній роботі розв'язано науково-практичну проблему підвищення техніко-економічної ефективності гідравлічних і пневматичних нагнітачів, що перекачують рідини в несприятливих умовах експлуатації або гетерогенні середовища, за рахунок розробки і використання принципово нового типу струминних нагнітачів відцентрової дії. Їх конструкція не містить рухомих механічних частин, а також ущільнень, завдяки чому вони мають високі показники надійності і довговічності притаманні струминній техніці. Концепція нагнітачів базується на новому для струминних нагнітачів принципі – поєднанні позитивних якостей процесів у відцентрових і струминних нагнітачах та особливостях гідродинаміки обмежених обертових потоків. Використання вихорокамерних нагнітачів дозволяє підвищити енергоефективність гідравлічних і пневматичних систем, збільшити обсяг переміщуваних вантажів в гідравлічному і пневматичному трубопровідному транспорті, підвищити продуктивність праці і якість продукції, знизити її собівартість, поліпшити умови роботи. Розроблені нагнітачі є більш енергоефективними, внаслідок передачі енергії в полі відцентрової сили. Таким чином, створено наукові основи проектування струминних вихорокамерних нагнітачів для перекачування середовищ різних агрегатних станів.
Thesis for degree of Doctor of Science in Technique for speciality 05.05.17 – hydraulic machines and hydropneumatic units. – National Technical University "Kharkiv Polytechnical Institute", Kharkiv, 2017. In dissertational work the scientifically-practical problem of technical and economic efficiency increase of the hydraulic and pneumatic superchargers which are pumping over liquids in adverse service conditions or heterogeneous environments, at the expense of designing and use of essentially new type of jet superchargers of centrifugal action is solved. Their design does not contain mobile mechanical parts, and also sealing due to the fact that they have high indicators of reliability and durability inherent in jet technics. Conception of superchargers is based on a principle new to jet superchargers – unification of processes properties in centrifugal and jet superchargers and hydrodynamics features of the limited rotating streams. Use of vortex chamber superchargers allows to raise power efficiency of hydraulic and pneumatic systems, to increase volume of moved cargoes in hydraulic and pneumatic pipeline transport, to raise productivity of work and quality of production, to lower its cost price, to improve working conditions. The developed superchargers are more power effective, owing to transmission of energy in the field of centrifugal force. Thus, scientific bases of designing jet vortex chamber superchargers for transportation environments of different aggregation states are created.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29269
Appears in Collections:05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2017_Rogovyi_Rozrobka_teorii.pdf1,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.