Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29371
Title: Методика проведення технологічного аудиту інноваційної діяльності
Other Titles: The methodology of the technological audit of innovative activity
Authors: Погорєлов, Ігор Миколайович
Погорєлов, Микола Іванович
Keywords: дослідження; аналіз; комерційний потенціал; споживач; research; analysis
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Погорєлов І. М. Методика проведення технологічного аудиту інноваційної діяльності / І. М. Погорєлов, М. І. Погорєлов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 54-63.
Abstract: Успіх трансферу/комерціалізації інновацій у вирішальному ступені визначається початковим відбором найперспективніших продуктів або новацій, на яких потім концентруються людські і фінансові ресурси. Останніми роками оцінка, що лежить в основі такого відбору, стає все більш професійною процедурою, заснованою на комплексній думці про перспективи інноваційного проекту (або базового напряму інноваційної компанії). В основі підходу до оцінки комерціалізуємості інновацій покладено розуміння ключових законів відкритої ринкової економіки, де бізнес може успішно існувати тільки при забезпеченні належної конкурентоспроможності.
The success of the transfer/commercialization of innovations to a great extent is determined by the initial selection of the most promising products or innovations, which are then concentrated human and financial resources. In recent years, the evaluation underlying such selection is becoming more and more professional procedure is based on a holistic view about the prospects of the innovative project (or the basic directions of innovative companies).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29371
Appears in Collections:Вісник № 47
Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2016_47_Pohorielov_Metodyka.pdf741,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.