Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31151
Title: Маркетингові підходи до моніторингу кон'юнктури товарного ринку промислового підприємства
Other Titles: Marketing approaches to monitoring the commodity market of industrial enterprises
Authors: Перерва, Петро Григорович
Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Keywords: кон'юнктура; моніторинг; товарний ринок; conditions; monitoring; commodity market
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Перерва П. Г. Маркетингові підходи до моніторингу кон'юнктури товарного ринку промислового підприємства / П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва // Економічний вісник Нац. техн. ун-ту України "Київський політехнічний ін-т" : зб. наук. пр. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – № 14. – С. 468-477.
Abstract: В статті обґрунтовано основні принципи моніторингу кон'юнктури товарного ринку. До них віднесено: об'єктивність, точність, деталізація, цілеспрямованість, ефективність. Розглянута сутність кожного принципу та розроблено їх економічний зміст. Доведено, що побудова системи моніторингу стану товарної кон'юнктури ринку повинна вестись з використанням взаємодії поняття маркетингового середовища та поняття маркетингового дослідження. З цих позицій визначено сутність економічної кон'юнктури як предмета моніторингового дослідження. Кон'юнктура товарного ринку в системі економічного моніторингу – це форма прояву на конкретному ринку системи факторів і умов відтворювання в їх постійному розвитку і взаємодії, що проявляється в певному співвідношення попиту, пропозиції, якості та динаміки цін. Обґрунтовано, що під економічним моніторингом товарної кон'юнктури слід розуміти систематичний збір, обробку і аналіз відповідної інформації, яка може бути використана для вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень в системі виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства.
The article proved the basic principles of monitoring of the commodity market. These are as follows: objectivity, accuracy, detail, dedication, efficiency. The nature of each principle and developed their economic content. It is proved that the construction of a system of monitoring the state of the commodity market must be conducted with the interaction use the concept of the marketing environment and the concept of marketing research. With these positions defined the essence of economic fluctuations as the subject of monitoring studies. The conjuncture of the commodity market in the system of economic monitoring – it is a form of manifestation in a particular market system factors and business environment in constant development and interaction, which manifests itself in a certain ratio of supply, demand, and price dynamics. It is proved that under the economic monitoring of environment, it was necessary to understand the systematic collection, processing and analysis of relevant information, which can be used to improve the process of managerial decision-making in the system of commercial and production activity of an industrial enterprise.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
orcid.org/0000-0001-6618-0380
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31151
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Pererva_Marketynhovi_pidkhody.pdf401,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.