Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32239
Title: Автоматизована система ідентифікації процесу теплообміну у випарниках блоку вторинної конденсації виробництв аміаку
Other Titles: Automated system of identification of the heat exchange process in the evaporators of the block of secondary condensation of ammonia production
Authors: Бабіченко, Анатолій Костянтинович
Подустов, Михайло Олексійович
Кравченко, Яна Олегівна
Лисаченко, Ігор Григорович
Дзевочко, Олександр Михайлович
Деменкова, Світлана Дмитрівна
Keywords: охолодження; газ циркуляційний; установка абсорбційно-холодильна; забезпечення програмне; теплопередача; енергоефективність
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Автоматизована система ідентифікації процесу теплообміну у випарниках блоку вторинної конденсації виробництв аміаку / А. К. Бабіченко [та ін.] // Інтегровані технології та енергосбереження. – 2017. – № 2. – С. 45-53.
Abstract: У статті наведено результати аналізу функціонування випарників блоку вторинної конденсації. Обґрунтовано необхідність створення високоякісної системи автоматичного управління для вирішення завдання мінімізації температурного режиму охолодження циркуляційного газу. Встановлено, що найбільша невизначеність обумовлена ​​коефіцієнтом теплопередачі. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення ідентифікатора автоматизованої системи для чисельної оцінки цієї невизначеності. Обґрунтовано необхідність скорочення періоду опитування датчиків інформаційної системи ідентифікатора з метою зниження похибки у визначенні коефіцієнта теплопередачі.
The article presents the results of the analysis of the functioning of the evaporators of the secondary condensation unit. The necessity of creating a high-quality automatic control system for solving the problem of minimizing the temperature regime of cooling of the circulating gas is substantiated. It is determined that the greatest uncertainty is due to the coefficient of heat transfer. The algorithmic and software of the identifier of the automated system for numerical estimation of this uncertainty is developed. The necessity of shortening the survey period of the sensors of the identifier information system is substantiated with the purpose of reducing the error in determining the heat transfer coefficient.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32239
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"
Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITE_2017_2_Babichenko_Avtomatyzovana_systema.pdf407,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.