Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32462
Title: Методи та засоби підтримки прийняття рішень в біомедичних системах на основі морфологічного аналізу біомедичних сигналів та зображень
Other Titles: Methods and means of decision support in biomedical systems based on the morphological analysis of biomedical signals and images
Authors: Філатова, Ганна Євгенівна
Science degree: доктор технічних наук
Thesis level: докторська дисертація
Code and name of the discipline: 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.17
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Поворознюк Анатолій Іванович
Committee members: Кіпенський Андрій Володимирович
Михайлов Валерій Михайлович
Томашевський Роман Сергійович
Keywords: біомедичні сигнали; зображення; локально зосереджені ознаки; модель корисного сигналу; морфологічний аналіз; біомедична система підтримки прийняття рішень; дисертації; biomedical signals; images; locally concentrated features; useful signal model; morphological analysis; biomedical decision support system
УДК: 004.9:616-079.3
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Філатова Г. Є. Методи та засоби підтримки прийняття рішень в біомедичних системах на основі морфологічного аналізу біомедичних сигналів та зображень [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.17 : галузь знань 15 / Ганна Євгенівна Філатова ; наук. консультант Поворознюк А. І. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 372 с. – Бібліогр.: с. 283-315. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади i системи. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2017. Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми розвитку теоретичних основ і засобів підтримки прийняття рішень при проектуванні біомедичних систем на основі морфологічного аналізу біомедичних сигналів та зображень з локально зосередженими ознаками з використанням узгодженої морфологічної фільтрації, яка враховує в явному або неявному вигляді моделі корисних одновимірних і двовимірних сигналів. Розроблено узагальнену модель процесу інструментального обстеження пацієнта у вигляді сукупності функціональної, інформаційної, структурної і математичної моделей. Розроблено півтоновий морфологічний фільтр на основі локальних статистик, який в неявному вигляді враховує модель корисного двовимірного сигналу. Розроблений узагальнений метод морфологічного аналізу біомедичних сигналів з локально зосередженими ознаками за допомогою багатоканального узгодженого морфологічного фільтра. Розроблено критерій оцінки якості методу морфологічного аналізу біомедичних сигналів з локально зосередженими ознаками на основі синтезованого багатоканального узгодженого морфологічного фільтра. Розроблена система альтернативних діагностичних ознак при морфологічному аналізі біомедичних сигналів з локально зосередженими ознаками, що враховує модель корисного одновимірного сигналу і властивості функції виявлення узгодженого морфологічного фільтра. Розроблена математична модель цифрового рентгенівського зображення, що враховує особливості візуалізації біологічних об'єктів і їх структурних елементів. Розроблений метод підвищення якості візуалізації біологічних об'єктів на рентгенівських зображеннях широкого класу на основі морфологічного аналізу біомедичних зображень з локально зосередженими ознаками. Розроблений об'єктивний інтегральний критерій оцінки якості візуалізації біологічних об'єктів та їх структурних елементів на медичних слабоконтрастних півтонових рентгенологічних зображеннях. Розроблена структура узагальненої біомедичної системи підтримки прийняття рішень, а також програмне забезпечення модулів морфологічного аналізу біомедичних сигналів та зображень з локально зосередженими ознаками. Виконано перевірку адекватності розроблених методів морфологічного аналізу при обробці реальних біомедичних сигналів та зображень.
Dissertation for the doctor degree in the technical sciences area for specialty 05.11.17 – Biological and Medical Devices and Systems. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2017. The dissertation is devoted to the solution of the actual scientific and applied problem of the development of theoretical foundations and decision support means in the design of biomedical systems based on the morphological analysis of biomedical signals and images with locally concentrated features using consistent morphological filtering that takes into account explicitly or implicitly models of useful one- and twodimensional signals. The generalized model of the instrumental examination process of the patient as a set of functional, informational, structural and mathematical models was developed. The halftone morphological filter on the basis of local statistics which implicitly takes into account the model of a useful two-dimensional signal was developed. The generalized method for the morphological analysis of biomedical signals with locally concentrated features using a multichannel matched morphological filter was developed. The criterion for evaluating the quality of the morphological analysis method of biomedical signals with locally concentrated features on the basis of a synthesized multichannel matched morphological filter was developed. The system of alternative diagnostic features in the morphological analysis of biomedical signals with locally concentrated features taking into account the model of a useful one-dimensional signal and the properties of the detecting function of matched morphological filter was developed. The mathematical model of a digital X-ray image that takes into account the visualization features of biological objects and their structural elements was developed. The method for improving the quality of visualization of biological objects on X-ray images of a wide class was developed on the basis of the morphological analysis of biomedical images with locally concentrated features. The objective integral criterion for assessing the quality of visualization of biological objects and their structural elements on medical lowcontrast halftone X-ray images was developed. The structure of the generalized biomedical decision support system as well as the software for modules of morphological analysis of biomedical signals and images with locally concentrated features were developed. The adequacy of the developed methods of morphological analysis in the processing of real biomedical signals and images was checked.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32462
Appears in Collections:05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
titul_dysertatsiia_2017_Filatova_Metody_ta_zasoby.pdfТитульний лист, анотації, зміст376,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2017_Filatova_Metody_ta_zasoby.pdfСписок використаних джерел205,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Shaiko-Shaikovskyi_O_G.pdfВідгук260,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Lysenko_O_M.pdfВідгук478,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Zlepko_S_M.pdf270,57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.