Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33950
Title: Маркетингове ціноутворення та його вплив на якість та конкурентоспроможність продукції
Other Titles: Marketing pricing and its impact on the quality and competitiveness of products
Authors: Перерва, Петро Григорович
Keywords: ціна; маркетинг; промислове підприємство; конкурентоспроможність; інноваційна продукція; якість продукції; price; marketing; industrial enterprise; quality; competitiveness; innovative products
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Перерва П. Г. Маркетингове ціноутворення та його вплив на якість та конкурентоспроможність продукції / П. Г. Перерва // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 46 (1267). – С. 18-23.
Abstract: У статті розроблені методичні положення цінової маркетингового ціноутворення на промислову продукцію, сформовані наукові основи її впливу на рівень якості і рівень конкурентоспроможності продукції промислових підприємств. Обґрунтовані основні групи визначальних чинників, які в найбільшій мірі впливають на конкурентоспроможність і якість продукції промислових підприємств. Запропонована методика маркетингового ціноутворення на інноваційну продукцію на цільовому ринку. Обґрунтовано, що наукова продукція – це товар особливого роду: на нього не можна механічно переносити всі характеристики матеріальних продуктів. Товарні властивості наукової продукції як ідеального феномена, з одного боку, визначаються тим, що властиво товарам в загалі, а з іншого боку – особливостями, зв'язаними з її природою і можливостями використання. Доведено, що рівень цін на ринку наукомісткої продукції в значній мірі залежить від значення роялті, тобто від комерційних взаємовідносин розробника та потенційного споживача наукомісткої продукції.
In the article the methodical principles of price marketing pricing on industrial products are developed, the scientific basis of its influence on the level of quality and level of competitiveness of products of industrial enterprises is formed. The main groups of the determinants are grounded, which most influence the competitiveness and quality of production of industrial enterprises. The offered method of marketing pricing on innovative products in the target market. It is substantiated that scientific products are a special kind of goods: it is impossible to mechanically transfer all the characteristics of material products to it. Commodity properties of scientific products as an ideal phenomenon, on the one hand, are determined by the fact that it is characteristic of goods in general, and on the other hand – features associated with its nature and possibilities of use. It is proved that the level of prices in the market of high-tech products largely depends on the value of royalties, that is, on the commercial relationship between the developer and the potential consumer of high-tech products.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33950
Appears in Collections:Вісник № 46
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2017_46_Pererva_Marketynhove_tsinoutvorennia.pdf305,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.