Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34090
Title: Сутність, ознаки та умови мінімізації ризиків у діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу
Other Titles: Essence, features and conditions of risk minimization in the activity of enterprises of hotel and restaurant business
Authors: Шовкопляс, Тетяна Семенівна
Keywords: національна економіка; ринкові відносини; туристична сфера; послуги; загрози; логістика; фінанси; national economy; activity; hotel and restaurant business; risks
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Шовкопляс Т. С. Сутність, ознаки та умови мінімізації ризиків у діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / Т. С. Шовкопляс // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 46 (1267). – С. 39-42.
Abstract: Готельно-ресторанний бізнес є важливою складовою сфери послуг, що пов'язаний з господарською діяльністю спеціалізованих підприємств, які пропонують на комерційній основі власні послуги із забезпечення клієнтів послугами з розміщення та харчування. У сучасних умовах господарювання впровадження передових організаційно-управлінських технологій у готельно-ресторанному бізнесі зумовлює перегляд теоретичних основ діяльності підприємств з метою ефективного їх функціонування. З точки зору наукового підходу вирішення проблем розвитку підприємств сфери послуг залежить від формування сприятливого бізнес-середовища, виявлення, моніторинг і вивчення наявних та потенційних загроз і ризиків у діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Такий підхід буде необхідною умовою для подальшої розробки системи економічної безпеки даних суб'єктів господарювання і забезпечення управлінських рішень з реалізації стратегії їх розвитку. Метою статті є визначення та удосконалення теоретичних основ і науково-практичних рекомендацій, щодо розкриття сутності умов мінімізації ризиків розвитку готельно-ресторанного бізнесу та економіки в цілому.
Hotel and restaurant business is an important component of the service sector, which is connected with the economic activities of specialized enterprises that offer their own services to provide clients with accommodation and food services on a commercial basis. In modern conditions of management, introduction of advanced organizational and managerial technologies in the restaurant business, it involves the revision of the theoretical foundations of the activity of enterprises with the aim of their efficient functioning. From the point of view of the scientific approach to solving the problems of the development of enterprises in the service sector, it depends on the formation of a good business environment, the definition, monitoring and study of the obvious and potential threats and risks in the activity of the enterprises of the restaurant business. Such an approach will be a prerequisite for further development of these subjects of management and provision of managerial decisions for the implementation of their development strategy. The purpose of the article is to define and improve the theoretical foundations and scientific and practical recommendations on disclosing the essence, minimizing the risks of the development of the restaurant business and solving the problems of the economy as a whole.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34090
Appears in Collections:Вісник № 46
Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2017_46_Shovkoplias_Sutnist_oznaky_ta_umovy.pdf320,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.