Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34181
Title: Сучасні підходи до ефективного управління поведінкою персоналу для підвищення продуктивності праці
Other Titles: Modern approaches to effective employee behavior management to increase productivity
Authors: Кучинський, Володимир Анатолійович
Keywords: управлінський вплив; прогнозування поведінки персоналу; соціально-економічні чинники; матеріальні ресурси; трудові ресурси; managerial influence; prediction of personnel behavior
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кучинський В. А. Сучасні підходи до ефективного управління поведінкою персоналу для підвищення продуктивності праці / В. А. Кучинський // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 46 (1267). – С. 166-169.
Abstract: Визначено, що найважливішими факторами збільшення прибутку підприємства, у традиційному представленні, є збільшення ефективності використання трудових і матеріальних ресурсів. За сучасних умов більш важливим з них є ефективність використання трудового ресурсу. Так як узагальнюючим показником результативності праці є його продуктивність, то були розглянуті найбільш перспективні напрямки підвищення продуктивності праці, серед яких виділені удосконалення та розвиток особистісного чинника виробництва (соціально-економічні чинники) та удосконалення способів поєднання матеріально-технічних та особистістісних чинників виробництва (організаційні чинники), як найбільшперспективні. Побудовано підхід до ефективного управлінського впливу, який враховує значущі фактори поведінки підлеглих, процес прогнозування поведінки персоналу, використання типових тактик впливу, а також формування стилю впливу менеджера (визначається набором тактик впливу).
It is determined that the most important factors of increase of profit of the enterprise, in the traditional representation, is an increase in the efficiency of the use of labor and material resources. Under current conditions more important of them is the efficiency of the use of labor resources. As the general indicator of the productivity of labor is its productivity, the most promising directions of increase of labor productivity were considered, among which the improvement and development of the personal factor of production (socio-economic factors) and improvement of methods of combining material and technical and personality factors of production (organizational factors) are highlighted, as the most promising.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34181
Appears in Collections:Вісник № 46
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2017_46_Kuchynskyi_Suchasni_pidkhody.pdf278,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.