Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34221
Title: Метод і моделі інформаційного скринінгу медичної документації в системах підтримки прийняття рішень з неоднозначною інформацією
Other Titles: Method and models of information screening of medical documentation in decision support systems with ambiguous information
Authors: Мельник, Каріна Володимирівна
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.13.06 – інформаційні технології
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.07
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Голоскоков Олександр Євгенович
Committee members: Куценко Олександр Сергійович
Гамаюн Ігор Петрович
Северин Валерій Петрович
Keywords: інформаційна технологія; система обробки інформації; система підтримки прийняття рішень; інформаційний скринінг; медична документація; компараторна ідентифікація; обробка неоднозначної інформації; автореферат дисертації; information technology; information processing system; decision support system; information screening; medical documentation; comparator identification; processing of ambiguous information
УДК: 004.032.2:004.89
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Мельник К. В. Метод і моделі інформаційного скринінгу медичної документації в системах підтримки прийняття рішень з неоднозначною інформацією [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Каріна Володимирівна Мельник ; [наук. керівник Голоскоков О. Є.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018. Мета дисертаційного дослідження – підвищення якості інформації для прийняття рішень за рахунок розробки метода і моделей інформаційного скринінгу медичної документації. Основні результати: вперше запропоновано метод інформаційного скринінгу медичної документації, який враховує неоднозначність представлення медичної інформації, що дозволяє підвищити якість інформації і ефективність прийняття рішень для раннього діагностування захворювань; удосконалено моделі оцінки групи здоров’я і ризику розвитку захворювань шляхом ідентифікації семантичної складової даних з медичних карт, що дозволяє визначити необхідність використання діагностичних процедур і, як наслідок, виявити ознаки розвитку захворювань на ранніх стадіях; отримала подальший розвиток модель планування скринінгових заходів в медичній установі шляхом формування індивідуального набору профілактичних процедур та відбору множини пацієнтів для їх проведення на основі семантичної обробки медичної інформації, що дозволяє підвищити ефективність використання часових, фінансових і людських ресурсів для організації лікувально-профілактичних заходів; отримала подальший розвиток інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в медичній установі шляхом використання методу інформаційного скринінгу медичної документації, що дозволяє визначити ризики розвитку захворювань на ранній стадії.
Thesis for a candidate degree in technical sciences, specialty 05.13.06 – Information Technologies. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2018. The purpose of the dissertation research is to improve the quality of decision-making information by developing the method and models of information screening of medical records. Main results: the method of information screening of medical documentation was first proposed, which, in comparison to existing methods, takes into account the ambiguity of medical information which allows improving the quality of information and decision-making efficiency for early diagnosis of diseases; models for assessing the health and risk of disease development have been improved by identifying the semantic component in medical records, which allows to determine the need of diagnostic procedures and, as the result, to reveal signs of the disease development at early stages; the model for planning of screening activities in a medical facility was further developed by designing the individual course of screening activities and selecting a set of patients for their implementation based on semantic processing of medical records, which allows increasing the efficiency of temporary, financial and human resources for the implementation of therapeutic and prophylactic measures; the information technology of decision support in the medical facility has been further developed by using the method of information screening of medical documentation that allows to determine the risks of the development of diseases at an early stage.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34221
Appears in Collections:05.13.06 "Інформаційні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2018_Melnyk_Metod_i_modeli_informats.pdf543,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.