Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34449
Title: Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль"
Authors: Жадан, Тетяна Андріївна
Keywords: самостійна робота; державний фінансовий контроль; ревізія; аудит; фінансова звітність
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" : для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації 01 "Облік, аудит і оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання / уклад. Т. А. Жадан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 62 с.
Abstract: Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації 01 "Облік, аудит і оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання складені у відповідності з навчальним планом та робочою програмою вивчення дисципліни. Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" є закріплення теоретичних знань, розвиток навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою, оволодіння і поглиблення практичного досвіду з вирішення поставлених завдань, а також формування навичок самостійного творчого пошуку, інтерпретації та використання інформації для вирішення окремих практичних питань. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Самостійна робота студента включає: вивчення лекційного матеріалу; опрацювання рекомендованої літератури; вивчення основних термінів та понять за темами дисципліни; роботу з законодавчими і нормативними актами, які регулюють процеси планування, організації та здійснення державного фінансового контролю в Україні; підготовку до практичних занять, тестування, проміжний та підсумковий контроль; виконання індивідуального завдання (реферату); контрольну перевірку кожним студентом особистих знань за допомогою питань для самоконтролю.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6544-7602
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34449
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Derzhavnyi_finansovyi_kontrol_sam_rob.pdf330,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.