Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34451
Title: Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль"
Authors: Жадан, Тетяна Андріївна
Keywords: індивідуальне завдання; державний фінансовий контроль; ревізія; аудит; фінансова звітність
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" : для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації 01 "Облік, аудит і оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання / уклад. Т. А. Жадан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 34 с.
Abstract: Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання розроблені відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль". Написання реферату є однією із форм індивідуальної роботи студентів, що передбачено навчальним планом вивчення дисципліни "Державний фінансовий контроль". Виконання індивідуального завдання (реферату) підводить підсумок вивчення студентами як окремої теми, так і дисципліни "Державний фінансовий контроль" в цілому. Реферат - це самостійна дослідницька робота, яка представляє собою виклад наявних в науковій літературі концепцій по заданій проблемній тематиці. Як правило, реферат відображає різні точки зору на досліджуване питання, з одночасним висловленням і думки самого автора. Реферат є завершеною за певною структурою працею, де автору необхідно показати вміння послідовно та логічно викладати зміст вирішуваної проблеми. Основна мета виконання реферативної роботи – закріпити, поглибити, розширити, систематизувати теоретичні знання, розвинути навички самостійного вирішення питань з навчальної дисципліни та роботи зі спеціальною літературою. Реферат служить також засобом діагностики набутих знань, умінь та навичок студентів. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти викласти зміст питання в обсязі, необхідному для його розуміння. Головні завдання виконання реферату: узагальнення, поглиблення, закріплення знань, одержаних студентами при вивченні навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль", використання цих знань для комплексного вирішення конкретної практичної ситуації або проблеми; зміцнення світоглядних позицій; формування навичок роботи дослідницького характеру. В результаті написання реферату студенти повинні вміти: визначати суть проблемної ситуації, з'ясовувати її актуальність та науково-практичне значення; здійснювати аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання певної проблеми і на які спирається автор; визначати мету і завдання дослідження; обґрунтовувати отримані результати; готувати висновки та подавати чітке бачення перспектив наступних досліджень з відповідної проблеми.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6544-7602
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34451
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Derzhavnyi_finansovyi_kontrol_ind_zavd.pdf288,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.