Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35054
Title: Аналіз досвіду реструктуризації м'ясопереробних підприємств в Україні
Authors: Маркіна, І. А.
Угрімова, Ірина Володимирівна
Keywords: реорганізація; передумови економічні; банкрутство; підприємство національне; бізнес-модель
Issue Date: 2013
Publisher: Приазовський державний технічний університет
Citation: Маркіна І. А. Аналіз досвіду реструктуризації м'ясопереробних підприємств в Україні / І. А. Маркіна, І. В. Угрімова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : зб. наук. пр. / гол. ред. В. С. Волошин. – Маріуполь : ДВНЗ "ПДТУ", 2013. – Вип. 1, т. 3. – С. 318-324.
Abstract: У статті проаналізовано досвід реструктуризації м’ясопереробних підприємств в Україні. Виділено три етапи реструктуризації вітчизняних м’ясопереробних підприємств: перший етап «наведення порядку на підприємствах»; другий етап «ідентифікація і «відбудовування» бізнесів»; третій етап «побудова ефективних бізнес-моделей». Аналіз досвіду реструктуризації м’ясопереробних підприємств дозволив виявити заходи, що здійснювалися у процесі реструктуризації, які були розподілені за п’ятьма групами: заходи у виробничій сфері, заходи у маркетинговій сфері, заходи у фінансовій сфері, заходи у кадровій сфері, заходи у системі управління. Виявлені перешкоди здійснення реструктуризації м’ясопереробними підприємствами, які полягають у відсутності законодавчої бази визначення, недосконалості нормативно-правого забезпечення, відсутності комплексного організаційно-методичного забезпечення, недосконалості податкової системи, недосконалості експериментально випробуваних методик проведення змін та використання примусового варіанта реструктуризації для недружнього поглинання підприємства конкурентами. Визначено економічні передумови для здійснення реструктуризації підприємств: продовження лібералізації податкового законодавства; наявність у країні досвіду успішного проведення реструктуризації підприємств; достатність інформації з сучасних методів управління підприємством у науковій літературі та продовження розвитку теоретичної бази реструктуризації; підготовка у вітчизняних вузах молодих і перепідготовка функціонуючих менеджерів; наявність вітчизняних консалтингових підприємств компетентних області реструктуризації підприємств.
The article analyzes the experience of restructuring of meat processing enterprises in Ukraine. Three stages of restructuring the domestic meat processing plants: the first stage - restoring order in the business; the second stage - identification, "rebuilding of a business; third stage - effective business models building. Analysis of restructuring meat processing plants revealed the measures of implemented in the process of restructuring, which were divided into five groups: measures in the industrial sector, activities in the marketing field , activities in the financial sector , the measures in the personnel area, measures in the management. Identified barriers and economic conditions for restructuring of meat processing plants, which are the lack of legal framework definition, imperfect laws and the right support, lack of a comprehensive organizational methods, imperfect tax system imperfections experimentally proven methodology for change and use of force options for restructuring hostile takeover of the enterprise competition. Defined economic conditions for restructuring: the continuation of the liberalization of tax legislation, the availability of the successful experience of restructuring, the adequacy of information on modern methods of management in the scientific literature and to continue developing the theoretical framework of restructuring, training in local universities and retraining of young managers operating the presence of domestic consulting firms competent in restructuring field.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35054
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент та оподаткування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TPAEIV_2013_1_3_Markina_Analiz.pdf155,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.