Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35088
Title: Електроосадження тернарних покриттів Fe-Co-W з цитратного електроліту
Other Titles: Electroplating of ternary Fe-Co-W coatings from citrate electrolytes
Authors: Єрмоленко, Ірина Юріївна
Ведь, Марина Віталіївна
Сахненко, Микола Дмитрович
Keywords: сплав; електроліз імпульсний; стійкість корозійна; ternary alloys; citrate electrolyte; pulsed electrolysis
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Єрмоленко І. Ю. Електроосадження тернарних покриттів Fe-Co-W з цитратного електроліту / І. Ю. Єрмоленко, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 48 (1269). – С. 102-108.
Abstract: Досліджено вплив концентрації компонентів цитратних електролітів на основі Fe (ІІІ) та режимів електролізу на склад і морфологію Fe-Co-W покриттів. Показано, що при формуванні тернарного сплаву Fe-Co-W відбувається конкурентне відновлення кобальту і вольфраму з залізом. Встановлено, що зі збільшенням концентрації ліганду покриття збагачується вольфрамом, однак, з підвищенням густини струму спостерігається тенденція до зменшення вмісту тугоплавкого компоненту. Застосування імпульсного електролізу сприяє підвищенню ефективності процесу і виходу за струмом до 70 - 75 %. Варіювання енергетичних параметрів електролізу надає можливість розширити діапазон вмісту металів у сплаві та одержувати покриття різної морфології. Обґрунтовано доцільність застосування розчинних анодів при електроосадженні сплавів Fe-Со-W. Проаналізовано вплив складу покриттів Fe-Со-W на корозійну стійкість у середовищах різної кислотності та каталітичну активність одержаних матеріалів в електрохімічній реакції виділення водню.
The effect of the citrate electrolyte components’ concentration based on Fe (III) and electrolysis regimes on the composition and morphology of Fe-Co-W coatings was studied. It is shown that during the formation of the ternary Fe-Co-W alloy, competitive reduction of cobalt and tungsten with iron takes place. It was found that with increasing the ligand concentration, the coating is enriched with tungsten, however, as the current density increases, a tendency to decrease the content of the refractory component is observed. The use of pulsed electrolysis helps to increase the efficiency of the process and the current efficiency up to 70 - 75 %. Variation of energy and time parameters of electrolysis makes it possible to expand the range of metal content in the alloy and obtain coatings of different morphologies. The expediency of using soluble anodes during electrodeposition of Fe-Co-W alloys is substantiated. The influence of the coating composition on the corrosion resistance in media of different acidity and the catalytic activity in the electrochemical hydrogen evolution reaction is analyzed.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35088
Appears in Collections:Вісник № 48
Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2017_48_Yermolenko_Elektroosadzhennia.pdf632,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.