Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35515
Название: Магнітострикційний рівнемір рідинних середовищ з багатократним відбиттям ультразвукового торсійного імпульсу
Другие названия: Magnetostrictive Level Sensor of Liquid Media with Multiple Reflection of Ultrasonic Torsional Pulse
Авторы: Шаповалов, Олексій Іванович
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.09
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Стенцель Йосип Іванович
Состав специализированного ученого совета: Гурин Анатолій Григорович
Сучков Григорій Михайлович
Костюков Іван Олександрович
Ключевые слова: магнітострикція; ультразвук; перетворювачі; реологія; автореферат дисертації; magnetostriction; ultrasound; transducer; rheology
УДК: 681.128.82
Дата публикации: 2018
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Шаповалов О. І. Магнітострикційний рівнемір рідинних середовищ з багатократним відбиттям ультразвукового торсійного імпульсу [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 / Олексій Іванович Шаповалов ; [наук. керівник Стенцель Й. І.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: с. 15-18. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин. – Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Сєвєродонецьк. Захист відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018. Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-прикладної задачі – розробці магнітострикційного рівнеміра рідинних середовищ, який дозволяє підвищити ефективність використання ємностей за рахунок зменшення зони нечутливості, розширення діапазону та зменшення похибок вимірювання. На основі теорії реологічних перетворень досліджені електромеханічні процеси в магнітострикційному перетворювачі. Перетворювачі описуються нелінійними диференціальними рівняннями, що дало можливість вивчити вплив нелінійності на метрологічні характеристики рівнеміра та розробити заходи щодо їх покращення. Отримано математичні моделі запропонованого рівнеміра в аналітичній формі. Виконано дослідження похибок вимірювання методом інтегрального функціоналу. Запропоновано структурну схему магнітострикційного рівнеміра з багатократним відбиттям ультразвукового торсійного імпульсу та розроблені алгоритми обробки вимірювальної інформації і програмне забезпечення для мікропроцесора.
Candidate of Engineering Science (PhD) thesis in speciality 05.11.13 "Devices and Methods of Control and Determination of Substance Composition" – Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, 2017. Defence will be held at the meeting of the Specialized Scientific Council D 64.050.09 at the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2018. The thesis is devoted to solving an important scientific and applied problem – development of the magnetostrictive level sensor of liquid media, which allows to increase efficiency of using capacities by reducing the dead zone, expanding the range and reducing the measurement errors. On the basis of the rheological transformations theory, the electromechanical processes in the magnetostrictive transducer have been researched. Transducers are described by nonlinear differential equations, allowing to study the influence of nonlinearity on the metrological characteristics of the level sensor and to develop measures for their improvement. The mathematical models of the proposed level sensor have been obtained in the analytical form. The study of measurement errors has been performed by the integral-type functional method. The structural scheme of the magnetostrictive level sensor with multiple reflection of the ultrasonic torsional pulse has been proposed, and the algorithms for the measuring information processing and the software for the microprocessor have been developed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35515
Располагается в коллекциях:05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
avtoreferat_2018_Shapovalov_Mahnitostryktsiinyi_rivnemir.pdf606,47 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.