Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35515
Назва: Магнітострикційний рівнемір рідинних середовищ з багатократним відбиттям ультразвукового торсійного імпульсу
Інші назви: Magnetostrictive Level Sensor of Liquid Media with Multiple Reflection of Ultrasonic Torsional Pulse
Автори: Шаповалов, Олексій Іванович
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.09
Установа захисту: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник: Стенцель Йосип Іванович
Склад спеціалізованої вченої ради: Гурин Анатолій Григорович
Сучков Григорій Михайлович
Костюков Іван Олександрович
Ключові слова: магнітострикція; ультразвук; перетворювачі; реологія; автореферат дисертації; magnetostriction; ultrasound; transducer; rheology
УДК: 681.128.82
Дата публікації: 2018
Видавництво: НТУ "ХПІ"
Бібліографічний опис: Шаповалов О. І. Магнітострикційний рівнемір рідинних середовищ з багатократним відбиттям ультразвукового торсійного імпульсу [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 / Олексій Іванович Шаповалов ; [наук. керівник Стенцель Й. І.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: с. 15-18. – укр.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин. – Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Сєвєродонецьк. Захист відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018. Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-прикладної задачі – розробці магнітострикційного рівнеміра рідинних середовищ, який дозволяє підвищити ефективність використання ємностей за рахунок зменшення зони нечутливості, розширення діапазону та зменшення похибок вимірювання. На основі теорії реологічних перетворень досліджені електромеханічні процеси в магнітострикційному перетворювачі. Перетворювачі описуються нелінійними диференціальними рівняннями, що дало можливість вивчити вплив нелінійності на метрологічні характеристики рівнеміра та розробити заходи щодо їх покращення. Отримано математичні моделі запропонованого рівнеміра в аналітичній формі. Виконано дослідження похибок вимірювання методом інтегрального функціоналу. Запропоновано структурну схему магнітострикційного рівнеміра з багатократним відбиттям ультразвукового торсійного імпульсу та розроблені алгоритми обробки вимірювальної інформації і програмне забезпечення для мікропроцесора.
Candidate of Engineering Science (PhD) thesis in speciality 05.11.13 "Devices and Methods of Control and Determination of Substance Composition" – Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, 2017. Defence will be held at the meeting of the Specialized Scientific Council D 64.050.09 at the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2018. The thesis is devoted to solving an important scientific and applied problem – development of the magnetostrictive level sensor of liquid media, which allows to increase efficiency of using capacities by reducing the dead zone, expanding the range and reducing the measurement errors. On the basis of the rheological transformations theory, the electromechanical processes in the magnetostrictive transducer have been researched. Transducers are described by nonlinear differential equations, allowing to study the influence of nonlinearity on the metrological characteristics of the level sensor and to develop measures for their improvement. The mathematical models of the proposed level sensor have been obtained in the analytical form. The study of measurement errors has been performed by the integral-type functional method. The structural scheme of the magnetostrictive level sensor with multiple reflection of the ultrasonic torsional pulse has been proposed, and the algorithms for the measuring information processing and the software for the microprocessor have been developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35515
Розташовується у зібраннях:05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avtoreferat_2018_Shapovalov_Mahnitostryktsiinyi_rivnemir.pdf606,47 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.