Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35667
Title: 3D-модель теплового обміну в міокарді та коронарних судинах серця
Other Titles: 3D-model of heat exchange in the myocardium and coronary vessels of the heart
Authors: Шликов, Владислав Валентинович
Keywords: температура; теплопровідність; MSC Sinda; myocardium; temperature
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Шликов В. В. 3D-модель теплового обміну в міокарді та коронарних судинах серця / В. В. Шликов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 44 (1266). – С. 65-69.
Abstract: Запропоновано математичну 3D-модель теплового обміну в міокарді та коронарних судинах серця, що враховує теплопровідність і вільну конвекцію тепла в шарі міокарда для двох біофізичних станів тканин шлуночків серця – з нормальною щільністю розподілу коронарних судин у міокарді, а також за наявності зон ішемії у міокарді, які збіднені коронарними судинами. Таким чином, модулювання теплових процесів у міокарді підтверджує клінічні прояви хвороби серця, які вказують на невідповідність коронарного кровотоку метаболічним потребам серцевого м'яза. Отримані для теплової моделі температурні залежності дозволяю оцінити ступінь коронарної обструкції й ступінь звуження коронарних артерій у шлуночках серця, що є величиною пропорційною до змін температури.
A mathematical 3D model of heat exchange in the myocardium and coronary vessels of the heart is proposed, which takes into account the thermal conductivity and free convection of heat in the myocardium layer for two biophysical states of the ventricular tissues of the heart – with a normal density of coronary artery distribution in the myocardium, and also in the presence of ischemic zones in the myocardium impoverished coronary vessels. Thus, modeling of thermal processes in the myocardium confirms clinical manifestations of heart disease, which indicate a discrepancy between coronary blood flow and metabolic needs of the heart muscle. The temperature dependences obtained for the thermal model make it possible to assess the degree of coronary obstruction and the degree of narrowing of the coronary arteries in the ventricles of the heart, being proportional to changes in temperature.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35667
Appears in Collections:Вісник № 44

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2017_44_Shlykov_3D-model_teplovoho.pdf742,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.