Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35837
Title: Розвиток методів знаходження часткової участі у відповідальності за порушення якості електроенергії
Other Titles: Development of methods for finding equity participation in the responsibility for violations of the quality of electricity
Authors: Дяченко, Олександр Васильович
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи
Thesis department: Спеціалізована вчена рада К 64.050.06
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Сендерович Геннадій Аркадійович
Committee members: Вепрік Юрій Миколайович
Сендерович Геннадій Аркадійович
Шевченко Сергій Юрійович
Keywords: системи електропостачання; якість електричної енергії; детерміновані розрахунки участі; відповідальність споживачів; локальний пристрій обліку; електрична енергія; дисертації; power supply systems; quality of electric energy; deterministic calculations of participation; responsibility of consumers; local accounting device
УДК: 621.311
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Дяченко О. В. Розвиток методів знаходження часткової участі у відповідальності за порушення якості електроенергії [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 : галузь знань 14 / Олександр Васильович Дяченко ; наук. керівник Сендерович Г. А. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 163 с. – Бібліогр.: с. 129-141. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018. Дисертація присвячена розвитку методів визначення часткової участі суб'єктів розподілу і споживання електричної енергії (ЕЕ) в відповідальності за порушення якості електроенергії (ЯЕ) шляхом їх доповнення методами, які можна використовувати в локальних засобах обліку, а також розробці методу визначення часткової участі суб'єктів за показниками коливання напруги (КН). Аналіз методів детермінованого визначення часткової участі суб'єктів в відповідальності за порушення ЯЕ показав, що існують розроблені методи і методики по: симетрії напруги, синусоїдальності кривої напруги, сталому відхиленню напруги. У той же час відомі розробки в повному обсязі не вирішують завдання експлуатації електричних мереж і не охоплюють всі показники якості електроенергії (ПЯЕ), властиві тривалим відхиленням характеристик напруги від номінальних значень. Потрібно вирішити завдання побудови локального пристрою для визначення часткової участі споживачів у спотворенні симетрії, а також розробити методику визначенням відповідальності суб'єктів за порушення вимог до ЯЕ за показниками КН. Розроблено метод визначення місця розташування джерела КН в системі електропостачання. Отримав розвиток метод аналізу кривої напруги стосовно дискретної обробки інформації. Метод дозволяє виявляти й оцінювати локальні екстремуми, виділяти області монотонної зміни і незмінності кривої напруги. Отримав розвиток метод визначення відповідальності споживача і постачальника за спотворення симетрії напруги, заснований на розрахунку балансу ЕЕ по якій потрібно визначення відповідальності споживача за період моніторингу. Розроблено методики аналізу кривої зміни напруги, визначення місця знаходження джерела та часткової участі споживача у відповідальності за перевищення допустимого рівня КН, визначення часткової участі суб'єктів в порушенні симетрії локальної системи обліку споживання та контролю ЯЕ, комплексна методика визначення часткової участі споживача в відповідальності за порушення ПЯЕ.
The thesis is for obtaining scientific degree candidate of technical sciences in specialty 05.14.02 – Electrical power stations, networks and systems. National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov, 2018. Analysis of the methods of deterministic determination of the partial participation of subjects in the responsibility for violating the quality of electricity showed that there are developed methods and techniques for: voltage symmetry, sinusoidal voltage curve, constant voltage deviation. At the same time, known developments do not completely solve the problems of operation of electric networks and do not cover all the indicators of electricity quality, characterized by a long deviation of voltage characteristics from nominal values. It is necessary to solve the problem of constructing a local device to determine the partial participation of consumers in the distortion of symmetry, as well as develop a method of definition responsibility of subjects for violating the requirements for the quality of electricity in terms of voltage fluctuations. The method of determining the location of the source of voltage fluctuations in the power supply system is developed. Received the method of analysis of the voltage curve in relation to discrete processing of information. The method allows to detect and evaluate local extrema, to allocate areas of monotone change and invariance of the voltage curve. Developed a method for determining the responsibility of the consumer and supplier for the distortion of voltage symmetry, based on the calculation of the balance of electricity, which requires the definition of customer responsibility in the monitoring period. The methods of analysis of the voltage curve analysis, the determination of the location of the source and the partial involvement of the consumer in the responsibility for exceeding the permissible level of voltage fluctuations, the determination of the partial participation of the subjects in violation of the symmetry of the local system of consumption accounting and electricity quality control, a comprehensive method for determining the partial involvement of the consumer in liability for violating the quality of electricity.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35837
Appears in Collections:05.14.02 "Електричні станції, мережі та системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
titul_dysertatsiia_2018_Diachenko_Rozvytok.pdfТитульний лист, анотації, зміст432,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2018_Diachenko_Rozvytok.pdfСписок використаних джерел373,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Sotnik_O_V.pdfВідгук5,78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Tuhai_Yu_I.pdfВідгук206,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.