Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36616
Title: Класичні концепції інновацій і сучасність: емпіричні підтвердження та коригування. Базові індикатори інноваційної активності
Other Titles: Classical concepts of innovations and modernity: empirical confirmations and adjustments
Authors: Чайка, Тетяна Юріївна
Авдєєва, Любов Вікторівна
Keywords: інновації; економічні цикли; дифузія інновацій; показники інноваційної активності; інноваційні кластери; структурні зміни; інноваційний вплив; ефективна монополія; innovations; economic cycles; diffusion of innovation; indicators of innovation activity; innovative clusters; structural changes; innovative impact; effective monopoly
Issue Date: 2018
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Чайка Т. Ю. Класичні концепції інновацій і сучасність: емпіричні підтвердження та коригування. Базові індикатори інноваційної активності / Т. Ю. Чайка, Л. В. Авдєєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету : зб. наук. пр. Сер. : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород : УжНУ, 2018. – Вип. 18, ч. 3. – С. 123-128.
Abstract: Класичні концепції інновацій містять такі основні положення: інновації мають циклічний характер; найважливішим елементом інноваційного процесу є "творче руйнування"; інноваційна активність схильна до кластеризації. Ретроспективні емпіричні дослідження підтверджують справедливість цих положень. З огляду на значне збільшення швидкості і щільності інформаційних взаємодій у сучасному суспільстві, є підстави припускати прискорення технологічної дифузії і більш рівномірний розподіл інноваційних вигод у сучасній економічній системі порівняно з попередніми періодами. Іманентні властивості інновацій дають змогу виділити базові показники економічної діяльності підприємства, які є індикаторами його інноваційної активності. Про залучення в інноваційну діяльність свідчать: 1) стрибкоподібне позитивне зростання економічних показників, що супроводжується значущими структурними змінами; 2) зростання продуктивності праці; 3) зниження капіталомісткості; 4) зниження питомих витрат; 5) зростання показника економічної доданої вартості. Серед провідних способів моніторингу рівня інноваційної активності на макрорівні вважаємо за можливе виділити кластерний аналіз, що дає змогу виявити "точки кристалізації" інновацій з подальшим дослідженням характеру їх дифузії.
Classical concepts of innovation contain the following basic assumptions: innovations are cyclical; the most important element of the innovation process is "creative destruction"; innovation activity is prone to clustering. Retrospective empirical studies confirm the validity of these provisions. Considering a significant increase in the speed and density of information interactions in modern society, there are grounds for assuming the acceleration of technological diffusion and a more even distribution of innovative benefits in the modern economic system in comparison with previous periods. The immanent properties of innovation allow us to identify the basic indicators of the economic activity of the enterprise, which are indicators of its innovative activity. The involvement in innovation activity is evidenced by: 1) spasmodic positive growth of economic indicators, accompanied by significant structural changes; 2) growth in labour productivity; 3) decrease in capital intensity; 4) reduction of unit costs; 5) growth of the economic added value index. Among the leading ways to monitor the level of innovation activity at the macro level, we consider it possible to single out a cluster analysis that allows us to identify "points of crystallization" of innovations with a subsequent study of the nature of their diffusion.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7622-3193
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36616
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Chaika_Klasychni_kontseptsii_innovatsii.pdf660,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.