Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37653
Title: Аналіз вартісного оцінювання трансферу інтелектуально-інноваційних технологій на підприємстві
Other Titles: Analysis of value estimation of the transfer of intellectual-innovative technologies at enterprise
Authors: Маслак, Ольга Іванівна
Шматько, Наталія Михайлівна
Маслак, Марія Володимирівна
Keywords: трансфер технологій; інноваційні технології; підприємство-реципієнт; комерціалізація; technology transfer; innovative technologies; cost estimation; intellectual-innovative technologies; enterprise-recipient
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Маслак О. І. Аналіз вартісного оцінювання трансферу інтелектуально-інноваційних технологій на підприємстві / О. І. Маслак, Н. М. Шматько, М. В. Маслак // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 20 (1296). – С. 50-54.
Abstract: Проведено дослідження та критичний аналіз існуючої на сьогодні практики вартісного оцінювання інтелектуально-інноваційних технологій, запропоновано авторський інтегральний стандартно-індексний підхід до визначення вартості технологічних продуктів промислового призначення, зміст якого зводиться до аналітичних та методичних положень, а також форми компенсаційного фінансування трансфертних операцій; проаналізовано набір методів визначення вартості технології, які традиційно поєднують у три основних підходи з можливістю здійснення їх комбінацій, також визначено, що методичні підходи до вартісної оцінки інтелектуально-інноваційних технологій має значну кількість різновидів, тому нами запропоновано сучасні методи оцінювання вартості об'єкта трансферу технологій. Авторами визначено, що ураховуючи характер і силу впливу ризиків на процес успішного впровадження технології у господарську діяльність підприємства-реципієнта, встановлюється коригуючий коефіцієнт за критерієм "ризикованість успішного освоєння технології".
A study and a critical analysis of the current practice of valuation of intellectual-innovative technologies has been carried out, an author's integrated standard-index approach to determining the cost of industrial technology products is proposed, the content of which is reduced to analytical and methodological provisions, as well as forms of compensation financing for transfer operations; a set of methods for determining the cost of technology, which are traditionally combined into three basic approaches with the possibility of implementing their combinations, is also analyzed, it is also determined that methodological approaches to the valuation of intellectual-innovative technologies have a significant number of varieties, therefore, we proposed modern methods for estimating the cost of the technology transfer facility. The authors found that taking into accou nt the nature and power of the impact of risks on the process of successful introduction of technology into the economic activity of the recipient enterprise, a correction coefficient is established according to the criterion "the riskiness of successful development of technology".
ORCID: orcid.org/0000-0001-6793-4367
orcid.org/0000-0002-4909-252X
orcid.org/0000-0002-3322-740X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37653
Appears in Collections:Вісник № 20
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_20_Maslak_Analiz_vartisnoho.pdf844,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.