Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37726
Title: Нанозміцнені периклазовуглецеві вогнетриви для футерівки конвертерів з використанням комплексного антиоксиданту
Other Titles: Nano-reinforced periclase-carbon refractories for convert-er lining using a complex antioxidant
Authors: Повшук, Василь Володимирович
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.03
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Семченко Галина Дмитрівна
Committee members: Лісачук Георгій Вікторович
Сахненко Микола Дмитрович
Шабанова Галина Миколаївна
Keywords: периклазовуглецеві вогнетриви; графіт; фенолформальдегідна смола; модифікування; ЕТС-40; золь-гель композиції; комплексний антиоксидант; новоутворення; шлакостійкість; окиснення; дисертації; periclase-carbon refractories; graphite; phenol-formaldehyde resin; modification; ETS-40; sol-gel composition; complex antioxidant; new formation; slag resistance; oxidation
УДК: 666.762.8
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Повшук В. В. Нанозміцнені периклазовуглецеві вогнетриви для футерівки конвертерів з використанням комплексного антиоксиданту [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.11 : галузь знань 161 / Василь Володимирович Повшук ; наук. керівник Семченко Г. Д. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 215 с. – Бібліогр.: с. 176-194. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів (161 – Хімічні технології та інженерія). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018. Дисертація присвячена розробці складів та основних технологічних параметрів отримання нанозміцнених периклазовуглецевих вогнетривів для різних зон футерівки конвертера з заданими показниками фізико-механічних властивостей і підвищеною стійкістю до дії шлаку та до окиснення. У роботі теоретично обґрунтовано і експериментально доведено можливість одержання нанозміцнених периклазовуглецевих вогнетривів шляхом синтезу наповненої наночастинами β-SiC та NiO вуглецевої матриці-основи заданої структури периклазовуглецевих вогнетривів і забезпечення її максимальної струк-турної міцності за рахунок використання оптимальних співвідношень золь-гель добавок, що модифікують фенолформальдегідну смолу, і компонентів прекурсорів нікелевого антиоксиданту. Визначено технологічні параметри одержання периклазовуглецевих вогнетривів із заданими фізико-механічними властивостями на засаді плавленого периклазу і різною кількістю графіту, шляхом використанням ЕТС-40 або його золю та солей нікелю для створення комплексного антиоксиданту Аl + SiC + Ni(NiO), що забезпечує підвищену стійкість до окиснення за рахунок утворення щільного шару із наночастин β-SiC та Ni(NiO) навколо часток графіту, розроблено безвипалювану технологію та склади магнезіального флюсу для плавки сталі в конвертері з відходів периклазовуглецевих вогнетривів футеровок конвертерів, які сприяють прискоренню наведення шлаку в конвертері та підвищенню стійкості футерівки конвертера.
Thesis for the degree of candidate of technical sciences (Ph.D.) in specialty 05.17.11 – technology of refractory nonmetallic materials (161 – chemical technologies and engineering). – National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov, 2018. The thesis is devoted to the development of compositions and basic techno-logical parameters for the preparation of nano-reinforced periclase-carbon refractories for various zones of converter lining with prescribed parameters of physical and mechanical properties and increased resistance to slag and oxidation. The possibility of obtaining nano-reinforced periclase-carbon refractories by synthesis of the carbon-matrix matrix of a given structure of periclase-carbon refractories filled with nanoparticles β-SiC and NiO and ensuring its maximum structural strength due to the use of optimum sol-gel admixtures for modifying the phenol-formaldehyde resin is theoretically substantiated and experimentally proved pre-cursor components of a nickel antioxidant. The technological parameters for the production of periclase-carbon refractories with specified physic-mechanical properties based on fused periclase with different amounts of graphite were determined using ETS-40 or its sol and nickel salts to create a complex antioxidant Al + SiC + Ni(NiO), which provides enhanced resistance to oxidation due to the formation of a dense layer of β-SiC and Ni(NiO) nanoparticles around graphite particles, a non-combustion technology and magnesia flux formulations for melting steel in a converter from waste periclase-carbon refractories lining of converters that accelerate guidance in the converter slag and improve the sustainability of the converter lining.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37726
Appears in Collections:05.17.11 "Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
titul_dysertatsiia_2018_Povshuk_Nanozmitsneni.pdfТитульний лист, анотації, зміст629,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2018_Povshuk_Nanozmitsneni.pdfСписок використаних джерел512,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Pashchenko_Ye_O.pdfВідгук5,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Pischanska_V_V.pdfВідгук287,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.